Waste Rreact

Projekti Waste Rreact është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial IPA “Greqi-Shqipëri 2014 – 2020” i cili kontribuon në arritjen e objektivave kryesore të Evropës 2020 për rritje të zgjuar, zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje gjithëpërfshirëse.

Këto qëllime do të realizohen mbështetur ndër të tjera edhe në ndërtimin e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve dhe promovimin e mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është rritja e riciklimit dhe kompostimit përmes aktiviteteve të planifikimit, ndërtimit dhe të furnizimit për infrastrukturë të qëndrueshme të menaxhimit të mbetjeve

Objektiva të tjera të projektit përfshijnë:  
• identifikimin e problemeve të përbashkëta dhe joefikase si dhe krijimin e mundësive për shkëmbim njohurish dhe bashkëpunim midis partnerëve    
• promovimin e pjesëmarrjes, ndërgjegjësimin publik dhe përfshirjen e palëve të  interesuara në nivel lokal dhe rajonal
• nxitjen e transferimin e teknologjisë, njohurisë, si dhe praktikave më të mira në menaxhimin e mbeturinave në riciklimin dhe kompostimin midis 7 rajone dhe nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar
• favorizon vendosjen dhe funksionimin e infrastrukturave te reja dhe iniciativave të tilla si pikat e gjelbra (riciklimit), bimë kompostimi, grumbullimi i ndarë    
• forcimin e zbatimit të politikave kombëtare dhe rajonale te BE për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve

Zhvillimi i projektit kalon përmes Paketave të Punës (PP):


PP1:
Menaxhimi përbëhet nga aktivitete të cilat do të sigurojnë zbatimin e tij efektiv
▪ Koordinimi i projektit
▪ Përgatitja e raporteve të progresit
▪ Finalizimi dhe paraqitja e raporteve të progresit
▪ Organizimi dhe pjesëmarrja në mbledhjet e projektit. Mekanizmi kryesor i cili do të sigurojë cilësinë dhe zbatimin e projektit do të jetë Komiteti i  menaxhimit dhe i Koordinimit  (MCC).

PP2: Përgatitja e planeve të shpërndarjes për çdo fushë të kualifikuar – hartimi i  planit te komunikimit
▪ Përgatitja e ueb-it të projektit
▪ Zbatimi i veprimeve të shpërndarjes në nivel lokal
▪ Organizimi i temave të përgjithshme dhe më të specializuara
▪ Organizimi i një konference ndërkombëtare
▪ Prezantimi i rezultateve të projektit në konferenca kombëtare / ekspozita
▪ Mbledhja e të dhënave dhe përgatitja e raportit për aktivitetet e realizuara dhe veprimeve
 

PP3 – Infrastruktura e menaxhimit të mbetjeve

Objektivi kryesor i kësaj pakete është për të hartuar dhe zbatuar aktivitetet në shkallë të gjerë οse / dhe infrastrukturave në 7 rajonet, duke synuar dhe demonstruar se si funksionon menaxhimi i integruar i mbetjeve. Objektet dhe aktivitete qe do të realizohen janë:


1. Rajoni i Epirit: një fabrikë Kompostuese qe ne burim per të ndare mbetjet biologjike  në Arta
2. Rajoni i Maqedonisë Perëndimore: nje proces riciklimi, i quajtur Green Point(Pika e Gjelbert) në Kastoria dhe më të vogla në Follorinë dhe Deskati.
3. Rajoni i ishujve të Jonit: nje Pike e gjelbër në Korfuz dhe një më të vogël në Zante duke u përqëndruar në materialet e mbeturinave nga zonat turistike (psh. hotele, restorante, etj)
4. Qarku i Beratit: një skemë te re grumbullimi i ndarë për riciklimin në shkolla dhe në fusha të tjera të rëndësishme në Bashkitë e Qarkut
5. Rajoni i Vlorës: një skemë e re grumbullimi i ndarë për riciklimin në shkolla dhe në fusha të tjera kyçe në komunat dhe bashkite e përzgjedhura (p.sh. Sarandës).
6. Rajoni i Gjirokastrës: përmirësimin e mbledhjes së mbeturinave në Gjirokastër “
7. Qarku i Korçës: një skemë të re të veçantë per mbledhjen në shkollat ​​dhe përmirësimin e grumbullimit të mbeturinave.

Përveç kësaj, kjo paketë pune përfshin prokurimin e një e reaktorit Tank ,vlerësimin e rezultateve eksperimentale në lidhje me procesin e tretjes anaerobe dhe përgatitjen e një studimi krahasues tekno-ekonomik midis kompostimit dhe procesit te tretjes anaerobe.
Kjo paketë pune është e ndarë në dy veprime.

PP 4 – Rrjeti i Partnerëve

Ky paketë pune synon të intensifikojë bashkëpunimin ndërkufitar dhe të siguroj që politikat e BE-së për menaxhimin e qëndrueshëm të mbetjeve të miratohen dhe zbatohen nga të 7 Rajonet. Ky proces është ndarë në 3 veprime.

  1. Zhvillimin e një sistemi monitorimi për nismën e menaxhimit të mbetjeve dhe performancën e Rajoneve pjesëmarrëse si dhe treguesit sasiore dhe cilësore qe do të zhvillohen, duke mbuluar të gjitha aspektet e menaxhimit të mbeturinave të ngurta, të tilla si përputhje me legjislacionin e BE-së, prodhimin e mbetjeve, infrastrukturën e riciklimit , efikasitetit në lidhje me objektivat e deponisë, prodhimit të energjisë, ndërgjegjësimit mjedisor, etj Këta tregues do të formojnë bazën për krahasimet dhe monitorimin e performancës. platforma do të sigurojë informacion edukues për palët e interesuara nëpërmjet videove, artikuje etj
  2. Zhvillimin e udhëzimeve teknike dhe specifikimet për menaxhimin e mbeturinave, përditësimin për të arritur objektivat e BE-së.
  3. Fushatë mjedisore sensibilizuese për të arritur të gjithë aktorët