Regjistri i Kërkesave dhe Përgjigjeve

Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i   kërkesës (5) Tarifa (6)  
1 07.01.2019 Kërkesë  për zera kadastral 07.01.2019 Zgjidhur Pa pagesë
2 07.01.2019 Kërkesë për r fragment harte 10.01.2019 Zgjidhur 1000 lekë
  3   07.01.2019 Kerkesë  për zëra kadestral dhe fragment harte nga ZVRPP Skrapar   10.01.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  4   30.01.2019  Kërkesë informacioni i Drejtorise vendore  të policisë  Berat për-  ish punonjësin e Këshillit të Qarkut.   31.01.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  5   14.01.2019 Kërkesë e Kareman Kaçelit për fragment harte kadastrale dhe pasurie.   14.01.2019   Zgjidhur   1000 lekë
6   14.01.2019  Kërkesë e ZVRPP Skrapar për fragment harte kadestrale  për Njazi Turhani.   17.01.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  7   16.01.2019  Kërkesë e Prefektures Berat për trajtimin e ankesës  së qytetarit Lefter Sulka .   16.01.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
8 22.01.2019  Kërkesë informacioni  për normë për fryme për  z.Izmir  Kuzi. 22.01.2019 Zgjidhur Pa pagesë
9 22.01.2019 Kërkesë  informacioni nga ZVRPP Skrapar për Halim Fusha . 28.01.20190 Zgjidhur Pa pagesë
10 28.01.2019 Kerkesë informacioni nga Prokuroria Berat për Alim Metohu. 04.02.2019 Zgjidhur Pa pagesë
11 30.01.2019 Kerkesë  informacioni nga Av.AbasGishto per Daut Gega . 04.02.2019 Zgjidhur Pa pagesë
    30.01.2019 Kërkesë informacioni nga noter Arjon Xhaferllari për shtetasin Hysen Xhaferllari.   06.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  13   01.02.2019 Kerkesë për fragment  harte dhe pasurie nga Lena Çipi.   01.02.2019   Zgjidhur   1000 lekë
  14   01.02.2019 Kerkesë informacioni nga Instituti  i Sigurimeve Shoqerore Berat , per Halim Caka .   04.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  15   04.02.2019 Kërkesë  për informacion nga shoq A&T , Sha lidhur me arsyet e refuzimit të ofertës në tendër.   06.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  16   04.02..2019 Kërkesëpër paisje me bonitet toke për Libonik Nurellari.   06.02.2019   Zgjidhur Për 3 Nr pasurie   3000 lekë
17 06.02.2019 Kërkesë nga Ilir Vrapi për hartë kadastrale . 06.02.2019 Zgjidhur Pa pagesë
  18   08.02.2019 Kërkesë nga Ministria e Drejtësisë  për verifikimin dhe vënie në dispozicion të të dhënave .   11.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
19 08.02.2019 Kërkesë bashkëpunimi nga Bashkia Ure Vajgurore . 19.02.2019 Zgjidhur Pa pagesë
  20   08.02.2019 Kërkesë nga Prokuroria Berat për kopje të lejes së ndërtimit të tregut të fruta perimeve.   12.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  21   11.022019 Kërkesë konfirmimi nga ZVRPP Skrapar për Zeqo Caka .   18.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  22   11.02.2019 Kërkesë konfirmimi nga ZVRPP Skrapar për Nazif Spahiu.   18.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  23   13.02.2019 Kërkesë nga Izet Salla për normë  për frymë fshati  Lapardha 1 .   14.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
    24   18.02.2019 Kërkesë informacioni nga Komisoneri i shërbimit Civil për nëpunesit që kanë mbushur moshën e pensionit.     27.02.2019     Zgjidhur   Pa pagesë    
  25   25.02.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Skrapar për Qemal Kadiu.   04.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  26   27.02.2019 Kërkesë informacioni nga Sulo Gozhina për Zëra Kadastral   28.02.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  27   27.02.2019 Kërkesë informacioni nga Ministria e Bujqësisë për ZK.3808, vodicë.   01.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  28   28.02.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Skrapar për Pëllumb Sulka.   04.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  29   28.02.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Skrapar për Tomorr Hoxha.   04.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  30   01.03.2019 Kërkesë nga Myrto Cankaj për fragment harte.   04.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  31   01.03.2019 Kërkesë nga Shkëlqim Hoxha për zëra kadastral.   04.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  32   01.03.2019 Kërkesë informacioni nga Gjykata administrative e shkallës së Parë Vlorë për Sulo Gozhina.   04.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  33   04.03.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Skrapar Adem Hysembelliu.   07.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  34   13.03.2019 Kërkesë dokumentacioninga Av. Elvin dalti për Ymer Jaho.   15.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  35   15.03.2019 Kërkesë nga Arkivi i Përgjithshëm Tiranë për zyrë të lirë.   01.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  36   19.03.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Kuçovë, për kopje të AMTP origjinale të fermerit Novruz Suli.   20.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
37 19.03.2019 Kërkesë  informacioni nga Av.agron Mahmutaj për kopje AMTP dhe harte.   21.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  38   21.03.2019 Kërkesë informacioni nga Njësia administrative Tërpan për statusin e pronësisë për fermerët.   10.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
    39     21.03.2019 Kërkesë për konfirmim nga Njësia administrative tërpan për status pronësie të fermerëve.     10.04.2019     Zgjidhur     Pa pagesë  
  40   25.03.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Skrapar për hetem Sulka.   10.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  41   27.03.2019 Kërkesë nga Av.Stela Qako për Elmas Toska.   28.03.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
  42   28.03.2019 Kërkesë nga ALUIZNI, për materiale hartografike para vitit 1990.   10.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  43   01.04.2019 Kërkesë informacioni nga zyra përmbarimore nga BLEK-K për Klodjan Nazmi Lito.   10.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë    
  44   01.04.2019 Kërkesë e Bashkisë Skrapar për konfirmim pasurie të Dritan Nano dhe Gazmend  Nano.   10.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë    
  45   03.04.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Skrapar për familjen Xhaferllari.   10.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  46   05.04.2019 Kërkesë informacioni nga Drejtoria e Bujqësise pranë Bashkisë Berat, për Ilirjan Bakiaj.   25.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë    
  47   05.04.2019 Kërkesë nga Ministria e Bujqësisë mni ngastrat e tokës bujqësore në pronësi shtet.   30.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë    
  48   08.04.2019 Kërkesë për konfirmim nga ZVRPP Skrapar për Belul Çuka.   14.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  49   08.04.2019 Kërkesë informacioni nga Prefektura Berat për Sulo Gozhina.   09.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
    50     16.04.2019 Kërkesë informacioni nga Fondi Shqiptar i zhvillimit mbi detyrimet e prapambetura për projektet e financuara nga Fondi shqiptar i zhvillimit të Rajoneve deri në vitin 2014.     18.04.2019     Zgjidhur     Pa pagesë    
      51       16.04.2019 Kërkesë bashkëpunimi nga Drejtoria Vendore e Policisë Berat për proçedurën e ç’varrosjes së ish-punonjësit të policisë Artan Sheme nga varrezat e fshatit Banaj dhe varrosjen në Varrezat e Dëshmorëve Berat në ditën e rënies.       17.04.2019       Zgjidhur       Pa pagesë    
    52     17.04.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat, për Hajri Hodo.     25.04.2019     Zgjidhur     Pa pagesë    
  53   18.04.2019 Kërkesë informacioni nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore Vlorë .   25.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
    54     18.04.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat, për Elmas Shëntolla.     25.04.2019     Zgjidhur     Pa pagesë
    55     18.04.2019 Kërkesë konfirmimi nga Bashkia Poliçan për sipërfaqe toke bujqësore që mund të jepet me qera.     18.04.2019     Zgjidhur     Pa pagesë  
  56   18.04.2019 Kërkesë informacioni nga Sabri Brisku, për normë për frymë, fshati Lugas, Njësia Administrative Tërpan.   18.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë    
  57   18.04.2019 Kërkesë informacioni nga Agim trifon Gjika, për normë për frymë, fshati Kozare.   18.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
58 18.04.2019 Kërkesë informacioni nga Lorenc Pushi, Berat. 23.04.2019 Zgjidhur Pa pagesë  
    59     19.04.2019 Kërkesë nga Xhovan Kajana dhe Llazar Kajana për rishikim, rivlerësim, rigjykim për emërtimin e Spitalit Rajonal Berat.     23.04.2019     Zgjidhur     Pa pagesë    
  60   19.04.2019 Kërkesë informacioni nga Prokuroria Berat, për zgjidhje konflikti pronësie.   25.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  61   23.04.2019 Kërkesë nga Zyra Vendore e Avokaturës Vlorë për saktësim të dhënash pronësie.   25.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë    
  62   23.04.2019 Kërkesë informacioni nga Agim Gjika, për përfitim toke sipas VKM.531   14.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  63     23.04.2019 Kërkesë nga Belul Hamza për normë për frymë, fshati Fushë Peshtan.   23.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  64   25.04.2019 Kërkesë informacioni nga Av.Taulant Xheja, për shtetasin Selam Hysni Çela.   30.04.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  65   25.04.2019 Kërkesë informacioni nga Shoqëria ËINË sh.p.k për numra pasurie.   03.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  66   30.04.2019 Kërkesë informacioni nga ZVRPP Skrapar, për zë kadastralë, fshati Novaj.   07.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
67 02.05.2019 Kërkesë nga Subjekti Nurellari për bonitet toke. 02.05.2019 Zgjidhur 1000 lekë  
  68   02.05.2019 Kërkesë nga Përparim Jazerxhiu për pajisje me bonitet toke bujqësore.   03.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  69   02.05.2019 Kërkesë nga Maliq Cjapi për normë për frymë, fshati Pobrat.   02.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  70   06.05.2019 Kërkesë nga ZVRPP Skrapar për fragment të hartës kadastrale.   07.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  71   10.05.2019 Kërkesë informacioni nga Av.Agron Isufi, për qytetarin Tafil Xhaho.   13.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  72   13.05.2019 Kërkesë nga Robert Dyrmishi, për normë për frymë, fshati Duhanas.   13.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
  73   15.05.2019 Kërkesë nga Bektash Daja, për kopje të regjistrit të personelit, për periudhën që ka punuar pranë Këshillit të Qarkut Berat.   15.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë    
  74   16.05.2019 Kërkesë informacioni nga Ministria e Bujqësisë për dërgim të dhënash.   17.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë  
    75     16.05.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioneri i Shërbimit Civil për vijueshmërinë e proçesit të mbikqyrjes së ekzekutimit të vendimeve gjyqësore që kanë marrë formë të prerë për rikthim në detyrë të nëpunësve civil gjyqfitues, në sistemin e shërbimit civil.     30.05.2019     Zgjidhur     Pa pagesë
  76   21.05.2019 Kërkesë nga Fejzi Begaj, për zëra kadastralë.   21.05.2019   Zgjidhur   Pa pagesë
77 21.05.2019 Kërkesë informacioni nga Av.Agron Mahmutaj. 22.05.2019 Zgjidhur Pa pagesë  
  78   21.05.2019 Kërkesë informacion nga Av.Agron Mahmutaj, për Zoi Kumaraku.   22.05.2019   Formati Zyrtar   Pa pagesë  
  79   24.05.2019 Kërkesë informacioni nga Afërdita Velçani, për normë për frymë.   27.05.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  80   30.05.2019 Kërkesë nga Zyra Përmbarimore Berat, për ambjent të lirë.   05.06.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
81 05.06.2019 Kërkesë nga Jakup Allajbeu për normë për frymë. 05.06.2019 Formati zyrtar Pa pagesë  
82 05.06.2019 Kërkesë nga Hysen Dyrmishi, për normë për frymë. 05.06.2019 Formati Zyrtar Pa pagesë  
    83     23.06.2019 Kërkesë nga Subjekti Gramoz Kuçi, për lejen e ndërtimit Nr.4, datë 23.07.1993, si dhe plan vendosjen e miratuar nga Qarku Vendor.     23.06.2019   Në formë verbale     Pa pagesë    
    84     24.06.2019 Kërkesë informacioni nga Prokuroria Berat, mbi konfliktin për sipërfaqen e tokes në vendin e quajtur “Uji i Ftohtë“ Poshnje.     27.06.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë    
  85   24.06.2019 Kërkesë informcioni kadastral nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore Vorë, për Pajtim dhe Elida Musabelliu.   27.06.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  86   25.06.2019 Kërkesë informacioni kadastrlë nga Zyra e Kadastrës, Bashkia Divjakë.   08.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  87   25.06.2019 Kërkesë informacioni nga Zyra Vendore Skrapar për zëra kadastralë   08.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  88   27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Petraq Peçini.   04.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë
  89   27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Adije Myftiu.   04.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë
    90     27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Kostandin Njanushi.     04.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    91     27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Ymer Braçja.     04.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    92     27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Mamude Ormënaj .     04.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    93     27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Fitim Braçja.     04.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    94     27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Vaip Pylli.     04.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    95     27.06.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Nuri Serdari.     04.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
  96   01.07.2019 Kërkesë konfirmimi nga Zyra Vendore Skrapar , për zëra kadastralë, fshati Çepan.   04.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  97   01.07.2019 Kërkesë konfirmimi nga Zyra Vendore Skrapar , për zëra kadastralë, fshati Vërzhezhë.   04.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  98   01.07.2019 Kërkesë dokumentacioni nga Bashkia Poliçan, për Barjam Barjaktari.   03.07.2019   Formati zyrtar.   Pa pagesë  
  99   05.07.2019 Kërkesë informacioni kadastral nga Bashkia Divjakë.   12.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  100   09.07.2019 Kërkesë informacioni nga Bashkia Poliçan, për sipërfaqe toke për ish-Ndërmarrjet Bujqësore, fshati Vodicë.   12.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  101   10.07.2019 Kërkesë informacioni kadastral, nga Av.shqiponja Latifi për Mbaresa Lako   15.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
    102     10.07.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për zëra kadastralë, fshati Drenovicë.     11.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë    
    103     10.07.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për zëra kadastralë, fshati Starovë.     11.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë    
    104     10.07.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për zëra kadastralë, fshati Allambrezë.     11.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë    
  105   12.07.2019 Kërkesë informacioni nga Lavdie Hasantari , për të dhëna pronësie.   15.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  106   12.07.2019 Kërkesë informacioni nga Prokuroria Berat , për Bardhyl Kajo dhe Sadulla Kajo.   15.07.2019 Formati zyrtar Kopje të AMTP-ve njëhsuar me origjinalin.   Pa pagesë    
  107   15.07.2019 Kërkesë informacioni nga Zyra Vendore Skrapar, për zëra kadastral.   19.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
    108     17.07.2019 Kërkesë informacioni nga Prefektura Berat,për Neshat Totaj, në lidhje me tërmetin e datës 27.01.2019.     17.07.2019 Formati zyrtar. Kopje e dokumentacionit dërguar nga Bashkia Urë Vajgurore.     Pa pagesë    
    109     18.07.2019 Kërkesë informacioni nga Ministria e Bujqësisë për ngastra toke trajtuar me VKM nr.45, datë 29.01.2019     24.07.2019 Formati letër, formati dixhital (excel), në mëmyrë elektronike     Pa pagesë  
    110     22.07.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Fiqirete Gojashi.     24.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë  
111 26.07.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për zëra kadastral, fshati Allambrez.     24.07.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë  
  112   30.07.2019 Kërkesë informacioni nga Klotilda Thoma, për sipërfaqe toke bujqësore përfituar sipas ligjit 7501.   31.07.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  113   30.07.2019 Kërkesë informacioni nga Zyra Vendore Skrapar, për konfirmim zëri kadastral, fshati Dobrushë.   05.08.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  114   01.08.2019 Kërkesë informacioni nga Drejtoria Vendore Berat, për konfirmim zërash kadastral, fshati Lapardha.   05.08.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  115   01.08.2019 Kërkesë informacioni nga Drejtoria Vendore Skrapar, për konfirmim zërash kadastral, fshati Veleshnje.   07.08.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  116   13.08.2019 Kërkesë nga Ministria  e Bujqësisë, për konfirmim zërash kadastral, në administrim të MBZHR-së.   14.08.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  117   13.08.2019 Kërkesë informacioni nga Zyra Vendore Skrapar për konfirmim zëri kadastral, fshati Grepckë.   14.08.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  118   21.08.2019 Kërkesë konfirmimi nga Bashkia Skrapar, për ngastra toke bujqësore, vija kufizuese të ndërtimit të fshatit ose qytetit më 1 gusht 1991,   23.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  119   21.08.2019 Kërkesë për konfirmim nga Bashkia Skrapar për ngastra toke që janë në veprimtari eksperimentale-shkencore ose në përdorim të ndërmarrjeve të përbashkëta.   06.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  120   21.08.2019 Kërkesë informacioni nga Studio Ligjore Falcone për shtetasit Bardhyl dhe Sadulla Kajo.   23.08.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  121   29.08.2019 Kërkesë konfirmimi nga Zyra Vendore Skrapar, për zëra kadastral, fshati Grepckë.   04.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  122   29.08.2019 Kërkesë nga Marije Shehu për kopje të librit të tokës , për parcelën Nr.31, ZK 3978.   03.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  123   30.08.2019 Kërkesë nga Reti Bendo, për pasurinë NR.15/285, në ZK8501, lagjia “Muzakaj“.   04.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  124   02.09.2019 Kërkesë informacioni nga Ministria e Bujqësisë, për ZK 3805, Uznovë.   09.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë  
  125   04.09.2019 Kërkesë nga Faslli Vesho, për normën për frym, fshati Goriçan.   06.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë
  126   09.09.2019 Kërkesë nga Fitim Basholli, për normën për frym, fshati Kapinovë.   09.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë
  127   09.09.2019 Kërkesë nga Fatbardha Merdani, për normën për frym, fshati Kapinovë.   09.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë
  128   10.09.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Qerem Kreku,fshati Mbrakull, Njësia Administrative Vërtop.   23.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
  129   10.09.2019 Kërkesë informacioni nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekturës Berat për Shkëlqim Hoxha ,fshati Mbrakull, Njësia Administrative Vërtop.   23.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë    
    130     11.09.2019 Propozim nga Komiteti i Veteranëve të LANÇ-it Skrapar për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut“për Petref Feim Alizoti.     23.09.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    131     13.09.2019 Kërkesë për konfirmim nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore Durrës për Gramoz Çuni, sa tokë ka përfituar sipas ligjit 7501.     23.09.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    132     13.09.2019 Kërkesë për konfirmim nga Ymerli Kapllani, për Formular 6 dhe normë për frymë, fshati Dobrush,Njësia Administrative Bogovë.                                                                                                                                                                                                                                              24.09.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
133 16.09.2019 Kërkesë për kopje AMTP-je nga Sokol  Laçka. 23.09.2019 Formati zyrtar Pa pagesë
  134   24.09.2019 Kërkesë për normë për frym, nga Ylli Myzyri, fshati Bragas, Njësia Adminisrative Vërtop.   24.09.2019   Formati zyrtar   Pa pagesë
    135     24.09.2019 Propozim nga Komiteti i Veteranëve të LANÇ-it Skrapar për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut“ për Baba Fejzo Dervishi dhe Qazim Cuku.     27.09.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    136     25.09.2019 Kërkesë nga Bashkia Berat, për sisteminin në Qëndrën Ditore “Shtëpia e Përbashkët, për znj. Dallandyshe Merkaj.     02.10.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
    137     26.09.2019 Kërkesë informacioni nga Prokuroria Berat, mbi Lapidarin e Flamurit Kombëtar.     27.09.2019     Formati zyrtar     Pa pagesë
138 01.10.2019 Kërkesë për normë për frymë nga Nasibi Shahu. 01.10.2019 Formati zyrtar Pa pagesë
139 09.10.2019 Kërkesë për normë për frymë nga Hekuran Serka. 09.10.2019 Formati zyrtar Pa pagesë