Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë me rikthim në punë

Lista e vendimeve gjyqësore të formës së prerë me rikthim në punë (e përditësuar) Nr. rendor Ministria e Linjes Kodi i institucionit Emertimi i institucionit Kodi i Deges se Thesarit Llogaria ekonomike (7-Shifror) Kreditorët Data e depozitimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë në Këshillin e Qarkut Berat 1 00 2042001 Këshilli i Qarkut […]
Read More
 
Konsultim me publikun dhe grupet e interesit

Konsultim me publikun dhe grupet e interesit

Në zbatim të Ligjit Nr. 91/2013 “Për Vlerësimin Strategjik Mjedisor” dhe VKM Nr. 219, datë 11.03.2015 “Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për konsultimin me grupet e interesit dhe publikut dhe për dëgjesat me publikun gjatë proçesit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor” Këshilli i Qarkut Berat organizon: Konsultim me publikun dhe grupet e interesit për Raportin […]
Read More
 
Publikohet Raporti Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor

Publikohet Raporti Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor

Këshilli i Qarkut Berat vë në dijeni e grupeve të interesit për publikimin e Raportit Paraprak të Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Planin Rajonal të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Qarkut Berat (PRMIM) Këshilli i Qarkut Berat, në bashkëpunim me pesë Bashkitë e Qarkut, me mbështetjen e Sekretariatit të Shtetit Zvicerian për Çështjet Ekonomike është […]
Read More