SUSTOURISMO

Projekti i njohur me akronimin SUSTOURISMO është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 

Tematika e këtij projekti është: Turizëm dhe Lëvizje e Qëndrueshme: zhvillim i integruar (dorë më dorë) 

Në këtë projekt, institucioni i Këshillit të Qarkut Berat është pranuar në një partneritet prej 9 anëtarësh, i cili përbëhet nga

 1. Qëndra për Kërkim dhe Teknologji – Greqi, si partner lider
 2. Bashkimi i Bashkive të Ipeirous, Greqi
 3. Instituti i Transportit, Slloveni
 4. Bashkia e Lubjanës, Slloveni
 5. Këshilli i Qarkut Berat, Shqipëri
 6. Bashkia e Tivatit, Mali i Zi
 7. Bashkia Zadar, Kroaci
 8. Universiteti i Beograd, Serbi
 9. Partnerët ITL dhe CEI-ES nga Italia

 

Ky projekt ka për qëllim integrimin e teknologjive të komunicionit dhe teknologjive inovative me praktikat dhe metodat më të mira për zhvillim të zgjuar dhe të qëndrueshëm të turizmit, veçanërisht sa i takon transportit të gjelbër dhe turizmit të gjelbër. Projekti synon gjithashtu të promovojë bashkëpunimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit midis shteteve partnere, si dhe të ndikojë e stimulojë mbrojtjen, ruajtjen dhe zhvillimin e aseteve natyrore dhe kulturore.

Një fokus të veçantë ka integrimi i teknologjive të komunikacionit dhe teknologjive inovative me praktikat dhe metodat më të mira për zhvillim të zgjuar dhe të qëndrueshëm të turizmit, veçanërisht sa i takon transportit të gjelbër dhe turizmit të gjelbër.

Projekti ka për synim

 • Eksplorimin e nevojave turistike (studime, sondazhe për identifkimin e pikave me interes, nevojave, siteve me vlera kulturore dhe historike si dhe tipologji alternative të turizmit agro-ushqimor, apo turizmit të aventurës ndër të tjera)
 • Identifikimi i shërbime thelbësore të turizmit të lëvizshëm dhe përfshirja e aktorëve kyç
 • Forcimi i bashkëpunimit midis aktorëve dhe palëve të interesuara për të zhvilluar një mjedis ku fitojnë të gjitha palët; duke rritur përgjegjësinë dhe qendrueshmërinë e turizmit përmes sistemit të shpërblimit SUStoUrisMO
 • Eksplorimi i teknologjive të reja – telefona smart dhe aplikacione – që kombinojnë argëtimin dhe qëllime edukuese
 • Zhvillimi i aplikacionit SUStoUrisMO me qëllim zhvillimin e turizmit të qendrueshëm dhe rritjen e vëmendjes mbi llogaritjen e impaktit të turistëve në rajon

Buxheti që do t’i akordohet Këshillit të Qarkut Berat si rezultat i këtij projekti është në shumën 90,050 Eur.

Një video ilustruese mbi aplikacionin që synohet të krijohet gjendet  këtu dhe këtu