SUSTOURISMO

Akronimi: SUSTOURISMO

Titulli i projektit: Turizëm dhe Lëvizje e Qëndrueshme: zhvillim i integruar (dorë më dorë) 

Roli i Këshilit të Qarkut Berat: Partner

Kohëzgjatja: 30 muaj(01/02/2020 – 01/07/2022)

Buxheti (total) :1.618.927, 60€

Buxheti i Këshillit të Qarkut Berat: 81,045 Eur

 

I. Përshkrimi i Projektit

Projekti i njohur me akronimin SUSTOURISMO është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 

Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve mjedisore dhe vënia në dukje e elementëve natyrorë dhe kulturor në zonën Adriatik-Jon përmes reduktimit të ndotësve mjedisorë të shkaktuar nga rritja e përdorimit të makinave private nga ana e turistëve që udhëtojnë përmes shteteve që lagen nga deti Adriatik. Reduktimi i ndotjes pritet të arrihet përmes rritjes së përdorimit të mjeteve të transportit të përbashkët dhe transportit aktiv (ecje, biçikleta), transportit publik dhe mjeteve që emëtojnë sasi të ulëta karboni (makina të përbashkëta, makina elektrike)

Në këtë kontekst, do të zhvillohen paketa turistike atraktive të cilat do të përmbushin nevojat e turistëve për udhëtime. Gjithashtu, do të zhvillohet një aplikacion i njohur si SUSTOURISMO për telefonat mobile dhe do të testohet për një periudhë prej 10 muajsh në nëntë qytete pjesë e shteteve pjesëmarrëse në projekt (Shqipëri, Greqi, Itali, Kroaci, Mal i Zi, Serbi, Slloveni). Dhjetë partnerë, që përfshijnë agjensi kërkimore, universitete, bashki dhe rajone në zonën Adriatik – Jon do të koordinohen nga CERTH/HIT si partner lider dhe do të bashkëpunojnë për të vlerësuar efektivitetin e përdorimit të teknologjive inovative dhe shërbimeve të turizmit të lëvizshëm. 

II. Objektivat e projektit

Projekti synon gjithashtu të promovojë bashkëpunimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit midis shteteve partnere, si dhe të ndikojë e stimulojë mbrojtjen, ruajtjen dhe zhvillimin e aseteve natyrore dhe kulturore. Një fokus të veçantë ka integrimi i teknologjive të komunikacionit dhe teknologjive inovative me praktikat dhe metodat më të mira për zhvillim të zgjuar dhe të qëndrueshëm të turizmit, veçanërisht sa i takon transportit të gjelbër dhe turizmit të gjelbër. Në veçanti, projekti synon

 • Identifikimin e shërbimeve kryesore të turizmit të lëvizshëm dhe aktorët kryesorë të angazhuar
 • Shkëmbim eksperiencash për përmirësimin e turizmit të qendrueshëm (përmes udhëtimit të zgjuar) në zonën Adriatik – Jon
 • Identifikimi i nevojave të turistëve (sondazhe për të identifikuar interesat edhe nevojat; pikat e me interes turistik; vlerat historike dhe kulturore; metoda alternative të turizmit)
 • Forcimin e bashkëpunimit midis aktorëve të angazhuar për të krijuar një mjedis fito-fito; nxitja e turistëve për të rritur përgjegjshmërinë e tyre ndërsa rriten avantazhet dhe zhvillohet sektori në tërësi, veçanërisht në fushën e turizmit të lëvizshëm dhe të qendrueshëm
 • Eksplorimi i fuqisë së teknologjive të reja për angazhimin e udhëtarëve dhe turistëve në “lëvizje të gjelbër” përmes aplikacionit SUSTOURISMO (rritje ndërgjegjësimi për turizëm të qendrueshëm; kërkim, mësim, zbulim dhe vlerësim i sjellejve turistike të përgjegjshme dhe miqësore ndaj mjedisit)
 • Shkëmbim njohurish për metoda dhe teknika që lejojnë transferimin e njohurive dhe përshtatjen e mësimeve nga raste apo projekte të tjera në zonën ADRION
 • Krijimi i një Plani Veprimi për Turizëm Vullnetar të Qendrueshëm (ROADMAP) në bashkëpunim dhe me hartuesit e politikave dhe aktorët kryesorë që përqendrohet në udhëzime dhe veprime për të përmbushur objektivat e turizmit të qendrueshëm 

III. Roli dhe përgjegjësitë e Këshillit të Qarkut

Këshilli i Qarkut Berat, në cilësinë e tij si partner në projektin SUSTOURISMO do të nxisë, krijojë dhe forcojë një rrjet bashkëpunëtorësh dhe partnerësh më qëllim përmbushjen e objektivave të projektit. Do të ndërmerren veprime dhe politika të cilat nxisin turizmin e qendrueshëm, të gjelbër dhe të lëvizshëm si mundësi për zhvillimin e rajonit përmes ruajtjes së aseteve mjedisore. Zhvillimi dhe përdorimi i aplikacionit të krijuar do të krijojë një rrjet bashkëpunimi me turistët, operatorët ekonomikë në sektorin e turizmit dhe institucionet vendore, rajonale dhe kombëtare. Përmes këtij projekti, do të rritet vizibiliteti i rajonit të Beratit si një zonë me kapacitet të veçantë turistik, pjesë e pasurisë botërore të UNESCO, me fokus vlerat kulturore, historike, e natyrore. 

IV. Partnerët në projekt

Në këtë projekt, institucioni i Këshillit të Qarkut Berat është pranuar në një partneritet prej 9 anëtarësh, i cili përbëhet nga

 1. Qëndra për Kërkim dhe Teknologji – Greqi, si partner lider
 2. Bashkimi i Bashkive të Ipeirous, Greqi
 3. Instituti i Transportit, Slloveni
 4. Bashkia e Lubjanës, Slloveni
 5. Këshilli i Qarkut Berat, Shqipëri
 6. Bashkia e Tivatit, Mali i Zi
 7. Bashkia Zadar, Kroaci
 8. Universiteti i Beograd, Serbi
 9. Partnerët ITL dhe CEI-ES nga Italia

 

V. Kontakt

Dëshiron të dish më shumë informacion mbi projektin SUSTOURISMO? Je i interesuar të angazhohesh në këtë projekt? Ke një pyetje / ide / sugjerim? Kontakto me

Evis Plaku
Menaxher i Projektit SUSTOURISMO
E-Mail: evis.plaku@qarkuberat.gov.al

Një video ilustruese mbi aplikacionin që synohet të krijohet gjendet  këtu dhe këtu