SUSTOURISMO

Përshkrimi i Projektit

Projekti i njohur me akronimin SUSTOURISMO është pjesë e Programit të Bashkëpunimit Ndërterritorial Adriatik – Jon 2014 – 2020 

Qëllimi i projektit është përmirësimi i kushteve mjedisore dhe vënia në dukje e elementëve natyrorë dhe kulturor në zonën Adriatik-Jon përmes reduktimit të ndotësve mjedisorë të shkaktuar nga rritja e përdorimit të makinave private nga ana e turistëve që udhëtojnë përmes shteteve që lagen nga deti Adriatik. Reduktimi i ndotjes pritet të arrihet përmes rritjes së përdorimit të mjeteve të transportit të përbashkët dhe transportit aktiv (ecje, biçikleta), transportit publik dhe mjeteve që emëtojnë sasi të ulëta karboni (makina të përbashkëta, makina elektrike)

Në këtë kontekst, do të zhvillohen paketa turistike atraktive të cilat do të përmbushin nevojat e turistëve për udhëtime. Gjithashtu, do të zhvillohet një aplikacion i njohur si SUSTOURISMO për telefonat mobile dhe do të testohet për një periudhë prej 10 muajsh në nëntë qytete pjesë e shteteve pjesëmarrëse në projekt (Shqipëri, Greqi, Itali, Kroaci, Mal i Zi, Serbi, Slloveni). Dhjetë partnerë, që përfshijnë agjensi kërkimore, universitete, bashki dhe rajone në zonën Adriatik – Jon do të koordinohen nga CERTH/HIT si partner lider dhe do të bashkëpunojnë për të vlerësuar efektivitetin e përdorimit të teknologjive inovative dhe shërbimeve të turizmit të lëvizshëm.

Objektivat e projektit

Projekti synon gjithashtu të promovojë bashkëpunimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit midis shteteve partnere, si dhe të ndikojë e stimulojë mbrojtjen, ruajtjen dhe zhvillimin e aseteve natyrore dhe kulturore. Një fokus të veçantë ka integrimi i teknologjive të komunikacionit dhe teknologjive inovative me praktikat dhe metodat më të mira për zhvillim të zgjuar dhe të qëndrueshëm të turizmit, veçanërisht sa i takon transportit të gjelbër dhe turizmit të gjelbër. Në veçanti, projekti synon

 • Identifikimin e shërbimeve kryesore të turizmit të lëvizshëm dhe aktorët kryesorë të angazhuar
 • Shkëmbim eksperiencash për përmirësimin e turizmit të qendrueshëm (përmes udhëtimit të zgjuar) në zonën Adriatik – Jon
 • Identifikimi i nevojave të turistëve (sondazhe për të identifikuar interesat edhe nevojat; pikat e me interes turistik; vlerat historike dhe kulturore; metoda alternative të turizmit)
 • Forcimin e bashkëpunimit midis aktorëve të angazhuar për të krijuar një mjedis fito-fito; nxitja e turistëve për të rritur përgjegjshmërinë e tyre ndërsa rriten avantazhet dhe zhvillohet sektori në tërësi, veçanërisht në fushën e turizmit të lëvizshëm dhe të qendrueshëm
 • Eksplorimi i fuqisë së teknologjive të reja për angazhimin e udhëtarëve dhe turistëve në “lëvizje të gjelbër” përmes aplikacionit SUSTOURISMO (rritje ndërgjegjësimi për turizëm të qendrueshëm; kërkim, mësim, zbulim dhe vlerësim i sjellejve turistike të përgjegjshme dhe miqësore ndaj mjedisit)
 • Shkëmbim njohurish për metoda dhe teknika që lejojnë transferimin e njohurive dhe përshtatjen e mësimeve nga raste apo projekte të tjera në zonën ADRION
 • Krijimi i një Plani Veprimi për Turizëm Vullnetar të Qendrueshëm (ROADMAP) në bashkëpunim dhe me hartuesit e politikave dhe aktorët kryesorë që përqendrohet në udhëzime dhe veprime për të përmbushur objektivat e turizmit të qendrueshëm
Alt Text

Informacion i përgjithshëm

Thirrja

ADRION – Thirrja e Dytë për Propozime – Aksi Prioritar 2

Akronimi i projektit

SUSTOURISMO

Prioriteti i Programit

2) Turizëm i Qendrueshëm

Objektivi specifik

Promovimi i mbrojtjes, ruajtjes dhe rritjes së vlerës së trashëgimisë natyrore dhe kulturore si aset i rritjes në zonën Adriatik – Jon

Data e fillimit – data e mbarimit

01.02.2020 – 31.07.2022

Buxheti total

1,618,927.60 Eur

Buxheti i Këshillit të Qarkut

81,050 Eur

SUSTOURISMO

Turizëm i Qendrueshëm

 

 

Partnerët në Projekt

 1. Qëndra për Kërkim dhe Teknologji – Greqi, si partner lider
 2. Bashkimi i Bashkive të Epirit, Greqi
 3. Iniciativa Qendrore Evropiane, Itali
 4. Instituti i Transportit dhe Logjistikës, Itali
 5. Instituti i Trafikut dhe Transportit, Slloveni
 6. Agjencia e Zhvillimit Rajonal të Lubjanës, Slloveni
 7. Bashkia e Tivatit, Mal i Zi
 8. Bashkia Zadar, Kroaci
 9. Këshilli i Qarkut Berat, Shqipëri
 10. Universiteti i Beograd, Serbi
Alt Text

Na kontakto

Dëshiron të dish më shumë informacion mbi projektin SUSTOURISMO? Je i interesuar të angazhohesh në këtë projekt? Ke një pyetje / ide / sugjerim? Kontakto me

Evis Plaku
Menaxher i Projektit SUSTOURISMO
E-Mail: evis.plaku@qarkuberat.gov.al

Lajme dhe Njoftime

Njoftim për Shtyp: Zhvillohet Takimi i Katërt i Projektit SUSTOURISMO

Më 6 dhe 7 korrik 2021, takimi i katërt i projektit SUSTOURISMO u zhvillua online për shkak të kufizimeve nga pandemia e shkaktuar nga Covid-19 . Takimi u fokusua në diskutime për ecurinë e aktiviteteve të projektit, duke u fokusuar në veçanërisht në përfundimin e Aplikacionit SUSTOURISMO dhe të paketave turistike të lidhura me të […]

SUSTOURISMO: Fourth Virtual Project Meeting

On July 6 and 7 2021, the fourth SUSTOURISMO project meeting took place online due to Covid-19  restrictions. The meeting was the occasion for discussing the progress of project’s activities, focusing in particular on the finalization of the SUSTOURISMO App and of the related local tourist packages to be launched in the next weeks in […]

Qarku i Beratit organizon tryezën e dytë të rrumbullakët me aktorë kryesorë në fushën e turizmit

Objektivi kryesor i takimit të 2-të të tryezës së rrumbullakët që u mbajt në 27 Prill të 2021 ishte virtualisht prezantimi i projektit (qëllimi, objektivat, aktivitetet kryesore) për aktorët dhe palët e interesuara nga sektori i turizmit dhe transportit, si dhe aktivitetet kryesore që janë zbatuar deri më tani nga Këshilli i Qarkut të Beratit, […]

Region of Berat organizes the 2nd Round Table with Key Stakeholders

The main objective of the 2nd Round Table (RT) meeting that was held on April 27th of 2021 virtually, was to introduce the project (goal, objectives, key activities) to important actors and stakeholders from the tourism and transport sector, as well as the main activities that have been implemented so far by the Regional Council […]

Second webinar of SUSTOURISMO

Promotion of triple helix cooperation in the nexus tourism and sustainable mobility at the 2nd webinar of the Interreg Adrion Project SUSTOURISMO On 15 April, the second webinar of SUSTOURISMO took place, counting over 80 participants. This is the second of a series of four webinars which will be organised to connect and promote the […]

Njoftim për Shtyp: Takimi i tretë i Projektit SUSTOURISMO

  SUSTOURISMO – Turizëm dhe Lëvizshmëri e Qëndrueshme Zhvillimi i Integruar Takimi i tretë i projektit virtual Më 16 dhe 17 Shkurt 2021, takimi i tretë i projektit SUSTOURISMO u zhvillua online për shkak të kufizimeve të shkaktuar nga pandemia e Covid-19. Fokusi i këtij takimi ishte diskutimi mbi ecurinë e aktiviteteve të projektit, duke […]

Opportunities and challenges of sustainable mobility for EU tourism discussed at 1st webinar of SUSTOURISMO project

  On 26 November, around fifty participants joined the 1st Webinar of the EU project SUSTOURISMO co-funded by Interreg ADRION 2014 – 2020 programme. The event was organized by the Central European Initiative – Executive Secretariat (CEI-ES) to get closer to the tourism-sector-related stakeholders and initiate a fruitful learning process based on the project’s main […]

Zhvillohet Webinari i Parë në Projektin SUSTOURISMO

Më 26 nëntor, rreth pesëdhjetë pjesëmarrës u bashkuan me Webinarin e Parë të projektit të SUSTOURISMO të bashkë-financuar Bashkimi Evropian përmes programit Interreg ADRION 2014 – 2020. Takimi u organizua nga Nisma e Evropës Qendrore – Sekretaria Ekzekutive (CEI-ES) me qëllim konsultimin me aktorët e lidhur me sektorin e turizmit dhe për të filluar një […]