Njoftim për Shtyp: Takimi i tretë i Projektit SUSTOURISMO

Njoftim për Shtyp: Takimi i tretë i Projektit SUSTOURISMO

Njoftim për Shtyp: Takimi i tretë i Projektit SUSTOURISMO

 

SUSTOURISMO – Turizëm dhe Lëvizshmëri e Qëndrueshme Zhvillimi i Integruar

Takimi i tretë i projektit virtual

Më 16 dhe 17 Shkurt 2021, takimi i tretë i projektit SUSTOURISMO u zhvillua online për shkak të kufizimeve të shkaktuar nga pandemia e Covid-19. Fokusi i këtij takimi ishte diskutimi mbi ecurinë e aktiviteteve të projektit, duke u përqëndruar veçanërisht në rezultatet kryesore të aktiviteteve të para shkencore dhe mbledhjes së të dhënave që synojnë të mbështesin zhvillimin e Aplikacionit turistik SUSTOURISMO dhe sistemeve lokale të paketave turistike dhe shpërblimeve që do të testohet gjatë Verës 2021. Shpresojmë që gjendja aktuale e emergjencës shëndetësore do të përmirësohet me shpejtësi, duke qenë se ajo është duke prekur fuqimisht të gjithë sektorët ekonomikë, veçanërisht turizmin.

Danica Banjevic, Drejtor Menaxhues në Organizatën e Turizmit në Tivat dhe partner pritës, i mirëpriti të gjithë partnerët dhe paraqiti rëndësinë e sektorit të turizmit në Malin e Zi (në 2018, 25% e PBB-së së Malit të Zi ishte e lidhur me turizmin). Ajo theksoi dhe përpjekjen e fortë për të promovuar një turizëm më të qëndrueshëm në nivelin lokal. Në fakt, që nga 2011 sektori publik dhe privat investuan disa burime dhe filluan shumë projekte duke u përqëndruar në mbështetjen e mbrojtjes së mjedisit, vlerësimin e kulturës lokale dhe promovimin e zgjidhjeve të qëndrueshme turistike të tilla si e-biçikleta dhe anijet diellore në Tivat.

Dr Maria Morfoulaki, udhëheqëse e Laboratorit të Lëvizshmërisë së Qëndrueshme të Qendrës për Kërkime dhe Teknologji Hellas / Instituti Grek i Transportit (CERTH / HIT), prezantoi sesionet teknike dhe qëllimet kryesore të takimit. Në veçanti, ajo nënvizoi rëndësinë e fillimit nga të dhënat dhe provat shkencore të mbledhura në pjesën e parë të projektit në mënyrë që të zhvillohet aplikacioni SUSTOURISMO dhe paketat lokale turistike dhe sistemet e shpërblimeve, që do të zbatohen në 10 zonat pilot.

Ditën e parë, Instituti për Transport dhe Logjistikë (ITL), koordinatori i WPT1, prezantoi rezultatet e një studimi të gjerë që synon të analizojë dokumentet e politikave për turizmin e qëndrueshëm dhe transportin në zonën e ADRION në nivelet kombëtare, rajonale dhe lokale. Studimi, duke u përqëndruar në kornizat ekzistuese strategjike, politike dhe legjislative për turizmin e qëndrueshëm dhe promovimin e lëvizshmërisë, evidentoi kompleksitetin e sektorit të turizmit dhe praninë e disa politikave dhe masave që mbështesin tashmë rritjen e turizmit të qëndrueshëm. Koordinimi i mirë me këta aktorë dhe politika është thelbësor për zhvillimin e mjeteve inovative të SUSTOURISMO dhe paketave turistike.

Nisma e Evropës Qendrore-Sekretariati Ekzekutiv (CEI-ES) prezantoi aktivitetet në lidhje me analizën e projekteve ekzistuese dhe përvojave mbi temat SUSTOURISMO, duke treguar praktikat më të mira dhe të këqija në mbështetje të zhvillimit dhe zbatimit të pilotëve. Mësimi kryesor i mësuar është se nuk duhet që të shpikim rrotën, por të fillojmë nga disa përvoja të suksesshme të zhvilluara tashmë në nivelin e BE për të trajtuar paqëndrueshmërinë e turizmit masiv.

Agjencia e Zhvillimit Rajonal të Rajonit Urban të Lubjanës (RDA LUR) prezantoi rezultatet paraprake të sondazheve të kryera në të 10 vendet e projektit në mënyrë që të hartohen nevojat kryesore të turistëve në lidhje me turizmin e qëndrueshëm dhe promovimin e lëvizjes. Në veçanti, RDA-LUR koordinoi prezantimet e partnerëve të vetëm mbi rezultatet kryesore të pjesës lokale të sondazheve. Edhe pse të dhënat u mblodhën në kohën kur urgjenca Covid-19 ndryshoi tendencat normale turistike (nga shtatori 2020 deri në janar 2021), ato janë akoma shumë interesante për një zhvillim më të mirë të paketave turistike SUSTOURISMO në nivele lokale. Në veçanti, ishte e mundur të mblidheshin të dhëna në lidhje me rëndësinë e Aplikacioneve për sigurimin e të dhënave të besueshme për organizimin e udhëtimeve në një mënyrë më të qëndrueshme, duke u njohur gjithashtu me paketa interesante turistike të qëndrueshme, duke përfshirë format e lëvizshmërisë së qëndrueshme, si dhe shpërblimet për sjelljet e qëndrueshme.

Më tej, CERTH / HIT koordinoi aktivitetet në lidhje me përgatitjen e terrenit për fazën e testimit SUSTOURISMO. Secili partner, duke filluar nga të dhënat dhe provat e mbledhura në aktivitetet e mëparshme, paraqiti idetë e tyre të para dhe zgjidhjet konkrete mbi paketat turistike dhe sistemet e shpërblimeve që do të zhvillohen në nivelin lokal në secilën zonë pilot. Pavarësisht nga disa vështirësi në lidhje me emergjencën e vazhdueshme Covid-19, këto paketa turistike janë në zhvillim dhe të gatshme për t’u testuar gjatë Verës 2021. Për të mbështetur këto paketa turistike, sistemet specifike të shpërblimit janë në zhvillim e sipër në secilën zonë pilot me qëllim që të ndihmojnë palët e interesuara lokale në promovimin e turizmit të qëndrueshëm. Të gjitha këto aktivitete janë shumë të rëndësishme, pasi ato do të sigurojnë informacion të besueshëm dhe efektiv për aplikacionin e përbashkët SUSTOURISMO, një mjet që synon të ndihmojë turistët në përshtatjen me turizmin e qëndrueshëm dhe sjelljet e lëvizjes. Dizajni dhe zhvillimi i aplikacionit koordinohet nga CERTH / HIT.

Dita e dytë e takimit u hap me një prezantim të detajuar të lëshimit të parë të brendshëm të Aplikacionit SUSTOURISMO të koordinuar nga CERTH / HIT. Aplikacioni do të ndihmojë turistët të bëjnë zgjedhje të përgjegjshme të udhëtimit duke lëvizur poshtë në atraksionet e qytetit, opsione të qëndrueshme të lëvizjes, paketa tërheqëse turistike, duke mbledhur pikë dhe duke marrë dhurata për çdo veprim të qëndrueshëm që bëjnë turistët. Një diskutim i gjerë midis partnerëve të projektit ndihmon në përmirësimin e mëtejshëm të Aplikacionit në mënyrë që të trajtojë më mirë sfidat lokale.

Pas prezantimit të Aplikacionit SUSTOURISMO, ITL paraqiti një propozim të parë për përcaktimin e një metodologjie për testin dhe vlerësimin e Aplikacionit në kushtet e jetës reale, si në fazat e implementimit ashtu edhe në atë operativ. Një fokus specifik do t’i kushtohet mbledhjes dhe përpunimit të sugjerimeve në lidhje me përmirësimet e Aplikacionit dhe reagimet mbi paketat turistike dhe çmimet nga turistët.

Sapo mbaroi sesioni kushtuar zhvillimit dhe monitorimit të aplikacioneve SUSTOURISMO, ITL prezantoi rezultatet e raundeve të para të tryezave të rrumbullakëta lokale që kishin për qëllim përfshirjen e aktorëve kryesorë lokalë në zhvillimin e pilotëve lokalë. Në këtë raund të parë, sugjerime shumë interesante u mblodhën në të gjitha vendet e projektit dhe u përcaktuan bazat për bashkëpunime më të strukturuara. Raundi i dytë i tryezave lokale të rrumbullakëta është planifikuar për në Mars 2021 në mënyrë që të ndihmojë partnerët e SUSTOURISMO në promovimin e mjeteve dhe aktiviteteve të projektit.

rezantimi vijues i mbajtur nga CEI-ES kishte të bënte me veprimet e ndërtimit të kapacitetit të projektit. Pas seminarit të parë të ndërtimit të kapaciteteve të mbajtur në nëntor 2020, një ngjarje e dytë parashikohet në prill 2021 për të vazhduar t’i afrohet palëve të interesuara të sektorit të turizmit dhe për të nxitur një proces të frytshëm të të mësuarit. Më shumë informacion në lidhje me uebinarin e ardhshëm do të jetë në dispozicion së shpejti në mediat sociale të projektit. CEI-ES gjithashtu prezantoi avancimin e aktiviteteve të komunikimit. Ndiqni mediat sociale SUSTOURISMO (Twitter, Linkedin dhe Facebook) për t’u azhurnuar në të gjitha lajmet dhe aktivitetet e projektit, si dhe mbi idetë inovative se si të promovoni turizmin dhe lëvizshmërinë e qëndrueshme në territoret tuaja.

Takimi përfundoi me aktivitetet e menaxhimit financiar dhe administrativ dhe Grupin e Komitetit Drejtues të koordinuar nga CERTH / HIT, ku u vendos plani i punës për muajt e ardhshëm sfidues për SUSTOURISMO. Qëndroni në akord për disa lajme që vijnë në muajt e ardhshëm nga projekti SUSTOURISMO!

Versionin në gjuhën angleze të këtij njoftimi për shtyp e gjeni këtu

 

Ky takim është zhvilluar në kontekstin e projektit të zhvilluar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e dokumentit / faqes në internet është përgjegjësia e vetme e Këshillit të Qarkut Berat dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pozicionin e autoriteteve të programit të Bashkimit Evropian dhe / ose ADRION.

 

 

 

 

 

dfgdf

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *