Qarku i Beratit organizon tryezën e dytë të rrumbullakët me aktorë kryesorë në fushën e turizmit

Qarku i Beratit organizon tryezën e dytë të rrumbullakët me aktorë kryesorë në fushën e turizmit

Qarku i Beratit organizon tryezën e dytë të rrumbullakët me aktorë kryesorë në fushën e turizmit

Objektivi kryesor i takimit të 2-të të tryezës së rrumbullakët që u mbajt në 27 Prill të 2021 ishte virtualisht prezantimi i projektit (qëllimi, objektivat, aktivitetet kryesore) për aktorët dhe palët e interesuara nga sektori i turizmit dhe transportit, si dhe aktivitetet kryesore që janë zbatuar deri më tani nga Këshilli i Qarkut të Beratit, në kontekstin e projektit SUSTOURISMO.

Gjatë këtij takimi, Këshilli i Qarkut Berat, së bashku me ekspertin e tij të jashtëm, prezantuan:

  • paketat turistike të zhvilluara në kontekstin e Projektit SUSTOURIMO
  • gjetjet kryesore të aktiviteteve të zbatuara, dhe
  • aplikacionin SUSTOURISMO

Pjesa e fundit e takimit përfshinte një dialog të frytshëm midis palëve të interesuara dhe përfaqësuesve të Këshillit të Qarkut. Qëllimi ynë ishte të sigurojmë informacion për palët e interesuara në lidhje me aktivitetet e projektit dhe të marrim reagime thelbësore prej tyre. Më konkretisht, roli i tyre ishte kritik në identifikimin dhe diskutimin e nevojave kryesore të komunitetit për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe lëvizshmërisë, si dhe çështjet me të cilat përballen, veçanërisht për shkak të bllokimit aktual, karantinës dhe masave të tjera të sigurisë, për shkak të në krizën pandemike COVID-19.

Kjo tryezë e rrumbullakët siguroi mundësinë për të ndër-referuar ide, mendime, veprime dhe aktivitete midis një sërë palësh të interesuara me prejardhje të ndryshme, por një nxitje e përbashkët për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit.

Temat e diskutimit

Diskutimet  u përqëndruan në kontributin e turizmit në rajonin e Beratit duke diskutuar sfidat më të zakonshme, potencialin për zhvillim dhe mënyra të ndryshme të përmirësimit të sektorit të turizmit dhe shërbimeve të ofruara. Për më tepër, palëve të interesuara u kërkua të vlerësonin shërbimet e ofruara nga transporti publik në Berat, duke marrë parasysh përdorimin e tij edhe nga turistët. Pjesëmarrësit ndanë mendimet e tyre mbi këtë çështje duke marrë pjesë në diskutime në grup dhe duke përfunduar një studim të dedikuar.

Kontributi i turizmit në Berat dhe sfidat dhe ndërhyrjet kryesore që duhet të bëhen

Pjesëmarrësit vlerësuan kontributin e sektorit të turizmit në rajonin e Beratit dhe potencialin e potencialit të pashkelur që mund të ndikojë në ekonominë e rajonit.

Pjesëmarrësit besojnë se ka ende hapësirë ​​për përmirësim në sektorin e turizmit. Ndërhyrjet më të rëndësishme janë përqendruar në përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara. Trajnimi i stafit dhe ofruesve të shërbimeve të turizmit konsiderohet gjithashtu një aspekt i rëndësishëm që duhet të përmirësohet. Eksplorimi natyror krahas aktiviteteve sportive janë një tjetër faktor i rëndësishëm që mund të kontribuojë në rritjen e turizmit në rajon. Pjesëmarrësit bien dakord që bashkëpunimi më i mirë midis palëve të ndryshme të interesit, përveç përfshirjes së komunitetit në iniciativat lokale të turizmit mund të ndihmojë në rritjen e mëtejshme të sektorit të turizmit. Ndërhyrje të tjera që konsiderohen të rëndësishme përfshijnë: produkte më të mira kulturore (p.sh., festa dhe festime), ushqim më të mirë, mundësi parkimi në qytet, destinacione të reja turistike dhe pika interesi. Këto iniciativa mund të ndihmojnë për të shkuar drejt turizmit gjatë gjithë vitit me cilësi të lartë dhe shërbime të ofruara.

Destinacionet e preferuara

Rajoni i Beratit, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, tërheq një shumicë dërrmuese turistësh kryesisht për arsye historike dhe kulturore. Pjesëmarrësit bien dakord që qendra historike e qytetit është pika kryesore turistike e interesit, duke përfshirë lagjet piktoreske të Mangalemand Gorica, së bashku me shumëllojshmëri të vendeve kulturore dhe fetare të tilla si kisha bizantine, xhami dhe monumente të tjera. Kalaja e Beratit është gjithashtu një vend shumë i vizituar duke përfshirë muzetë kombëtare “Onufri” dhe “Etnografik”.

Përveç qendrës historike, turistët favorizojnë destinacione jashtë qytetit, kryesisht të përqendruar në kanionet e Osumit për rafting dhe shëtitje, dhe destinacione agroturistike në fshatrat afër, kryesisht fshatrat Sinja dhe Roshnik. Turistët mund të kombinojnë lehtësisht destinacionet e sipërpërmendura duke marrë parasysh pozicionin gjeografik të Beratit dhe zonave përreth tij. Pikat e tilla të interesit kërkojnë afërsisht dy ditë që të vizitohen

Flukset turistike aktuale dhe potenciale për turizmin vendas dhe atë ndërkombëtar

Pjesëmarrësit bien dakord që si turizmi vendas ashtu edhe ai ndërkombëtar kanë hapësirë ​​për përmirësim, d.m.th., ekziston ende një potencial turistik i pashkelur që mund të ndikojë në aspektet ekonomike dhe sociale të rajonit. Palët e interesuara bien dakord që flukset aktuale turistike shërbehen përgjithësisht mirë, megjithëse ka potencial për përmirësim, veçanërisht në fusha të tilla si infrastruktura, cilësia e shërbimeve të ofruara, përveç trajnimit të stafit dhe kualifikimeve të tyre. Pjesëmarrësit gjithashtu bien dakord se është e rëndësishme të ofrohen një larmi aktivitetesh kulturore dhe festive që mund të angazhojnë turistë edhe gjatë orëve të natës.

Shërbimet dhe pikat e interesit që mund të promovohen më tej

Rajoni dhe qyteti i Beratit kanë akoma zona të pashkelura dhe pika interesi që mund të hulumtohen më tej, duke krijuar mundësi të reja për iniciativa të qëndrueshme të turizmit. Zonat më të zakonshme përfshijnë fshatra dhe destinacione agroturistike jashtë qytetit të Beratit, të tilla si Roshnik dhe Sinja në zonat e tjera drejt malit të Tomorit që mund të zbulohen për shëtitje në natyrë dhe aktivitete të turizmit sportiv si rafting dhe parashutizëm. Pjesëmarrësit gjithashtu nënvizojnë rëndësinë e turizmit të eksperiencës, i cili shkon përtej vizitimit të vendeve kulturore në vendet dhe aktivitetet e kohës së lirë.

Për më tepër, pjesëmarrësit tanë e konsiderojnë të rëndësishme eksplorimin e llojeve të reja të shërbimeve të turizmit si gastronomia, turizmi i eskperiencës, natyrës dhe turizmi sportiv të cilat ose nuk janë hulumtuar plotësisht në potencialin e tyre ose ende kanë nevojë për një përmirësim të shërbimeve.

Promovimi dhe zhvillimi i aplikacioneve SUSTOURISMO në nivelin lokal

Pjesëmarrësit bien dakord që promovimi i aplikacionit SUSTOURISMO duhet të arrijë një larmi të gjerë të palëve të interesuara, palëve të interesuara dhe veçanërisht turistëve. Në këtë kontekst, është e një rëndësie thelbësore për të ndërtuar sinergji me shërbimet e turizmit, të tilla si hotele, operatorë turistikë, operatorë të lëvizshmërisë / transportit dhe organizata publike dhe private në fushën e turizmit të qëndrueshëm dhe lëvizshmërisë. Posterat që përmbajnë informacione kyçe në lidhje me projektin dhe një kod QR që lidhet me aplikacionin SUSTOURISMO konsiderohen si mjete të shpejta që mund të arrijnë turistët e mundshëm. Palët e interesit bien dakord për rëndësinë e vendosjes së këtij informacioni në vendet që arrihen lehtësisht nga turistët si tavolina pritje hoteli, muze, pika informacioni turistik, operatorë turistikë, autobusë publikë dhe të ngjashme.

Promovimi i aplikacionit duhet të përqendrohet në shumë mënyra të komunikimit, të tilla si faqet e internetit, rrjetet e mediave sociale dhe kanalet lokale të lajmeve. Pjesëmarrësit bien dakord që fushatat e përbashkëta promovuese mund të arrijnë një numër më të lartë të palëve të interesuara dhe t’i angazhojnë ata në aktivitetet e projektit. Shihet si shumë e rëndësishme përfshirja e publikut të gjerë për promovimin e aplikacionit. Fushatat promovuese gjithashtu mund të përqendrohen në brezat e rinj pasi ato janë më shumë në favor të përdorimit të aplikacioneve dhe përhapjes së informacionit lehtësisht. Në atë kontekst, është e rëndësishme të bashkëpunohet me shkolla dhe / ose grupe rinore.

Ndërmarrjet e përbashkëta me institucionet e tjera që kanë interesa të përbashkëta mund të kenë një rëndësi të madhe. Për shembull, një bashkëpunim me bashkinë e Beratit në projekte që promovojnë mënyra të qëndrueshme transporti të lëvizshmërisë, të tilla si përdorimi i biçikletave, gjithashtu mund të ndihmojë në promovimin e SUSTOURISMO.

Në fund, pjesëmarrësit bien dakord që promovimi i projektit është një aktivitet i vazhdueshëm që duhet të vazhdojë rregullisht dhe të mos përqendrohet plotësisht në fushata specifike promovuese.

Finalizimi i paketave turistike lokale SUSTOURISMO

Pjesëmarrësit bien dakord që promovimi i aplikacionit SUSTOURISMO duhet të arrijë një larmi të gjerë të palëve të interesuara përmes një sërë aktivitetesh të dizajnuara për të promovuar iniciativa të qëndrueshme dhe inovative të turizmit në rajon. Paketat turistike të integruara të zhvilluara nga Qarku i Beratit në kontekstin e projektit synojnë ta arrijnë atë. Në veçanti, paketat turistike të integruara do t’u sigurojnë turistëve mundësinë për të vizituar pikat kryesore të interesit në qytet, së bashku me destinacionet më të preferuara jashtë qendrës së qytetit, duke kombinuar mënyra të ndryshme të transportit.

Fokusi kryesor i paketës së parë turistike është të eksplorojë, në këmbë, qendrën historike të qytetit, duke përfshirë lagjet karakteristike dhe piktoreske të Mangalem dhe Gorica, të cilat janë të pasura me kulturë dhe vende historike. Këto turne në këmbë do të shtrihen drejt kalasë së qytetit, një vend unik natyror që dëshmon historinë dhe traditën shekuj. Disa monumente fetare, së bashku me dy muzeumet kombëtare janë të vendosura brenda kalasë. Ndërsa janë në turne, turistët do të kenë mundësinë të vizitojnë dhe të provojnë traditat lokale, të tilla si punëtorë artizanal dhe artizanal që bëjnë punë të rafinuar në gur, dru dhe materiale të tjera.

Paketa e dytë turistike do të përqendrohet në eksplorimin e zonave përreth të qytetit të Beratit, duke përfshirë destinacione agroturistike, provë të verës, si dhe aktivitete të asportit në natyrë. Paketa turistike do të përfshijë udhëtime me autobusë turistikë drejt kanioneve të Osumit dhe disa aktivitete sportive të tilla si rafting dhe shëtitje. Eksplorimi i natyrës do të shoqërohet me kohë të lirë në bare dhe restorante lokale.

Palët e interesit pajtohen që zhvillimi i paketave të tilla turistike duhet të bëhet në një mënyrë që ajo përqendrohet në promovimin e iniciativave të turizmit të qëndrueshëm. Ata theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të të gjithë aktorëve për të arritur një implementim të suksesshëm të paketave të tilla

 

Ky njoftim është prodhuar me ndihmën financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e dokumentit dhe njoftimit është përgjegjësi e vetme e Këshillit  të Qarkut të Beratit dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pozicionin e Bashkimit Evropian dhe / ose autoritetet e programit ADRION.

 

0 Comments

Leave Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *