Vendimet e Datës 15 Korrik 2020

Në mbledhjen e datës 25 Shkurt 2020, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 9 datë 15 Korrik 2020 Për disa ndryshime në buxhetin e Këshillit të Qarkut Berat për vitin 2020 miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut nr. 2 datë 25.02.2020 Vendim nr. 10 datë 15 Korrik 2020 Për miratimin e […]
Read More
 

VENDIMET E DATËS 25 SHKURT 2020

Në mbledhjen e datës 25 Shkurt 2020, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 1 datë 25 Shkurt 2020 Mbi miratimin e  Tematikave të Mbledhjeve të Këshillit të Qarkut Berat për Vitin 2020 Vendim nr.2 datë 25 Shkurt 2020 Disa Ndryshime në Buxhetin e Këshillit të Qarkut Berat të Vitit 2020,Miratuar me Vendim […]
Read More
 1

Vendimet e datës 30 Dhjetor 2019

Në mbledhjen e datës 30 Dhjetor 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 12  Për miratimin e Projekt- Buxhetit të Këshillit të Qarkut Berat Për vitin 2020 Vendim nr. 13 Për disa ndryshimin në strukturën e Qendrës Socale ‘Shtëpia ë Përbashkët’ Vendim nr. 14 Për miratimin e normës së karburantit të Vitit […]
Read More
 

Vendimet e datës 4 Nëntor 2019

Në mbledhjen e datës 4 Nëntor 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 6 Mbi Krijimin e  Komisionit të Financës,Buxhetit,Çështjeve Ligjore ,Marrëdhënieve me Njësitë e Qeverisjes Vendore dhe Institucioneve Vendim nr. 7 Mbi Krijimin e Komisionit të Arsimit ,Kulturës ,Shëndetësisë,Mjedisit ,Turizmit,Çështjeve Sociale Rinisë dhë Sportit Vendim nr. 8 Mbi Krijimin e Komisionit […]
Read More
 

Vendimet e datës 15 Korrik 2019

Në mbledhjen e datës 15 Korrik 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 14 Për dhënien e titullit ‘Nderi i Qarkut’ z. Fausto Sbolli Vendim nr. 15 Për dhënien e titullit ‘Nderi i Qarkut’ z. Giuseppe Sbolli Vendim nr. 16 Për kryerjen e vlerësimit strategjik mjedisor për planin rajonal të menaxhimit të […]
Read More
 

Vendimet e datës 29 Maj 2019

Në mbledhjen e datës 29 Shkurt 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 7  Ndryshimi i zërave në buxhetin e vitit 2019 Vendim nr. 8 Shpërndaja e fondit të Qendrës Sociale ‘Shtëpia e Përbashkët’ për vitin 2019 Vendim nr. 9 Miratimi i tavaneve përgatitore të PBA 2020 – 2022 Vendim nr. 10 […]
Read More
 

Vendimet e datës 20 Shkurt 2019

Në mbledhje e datës 20 Shkurt 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 1  Për rimiratimin e realizimit të treguesve financiarë të vitit 2018 Vendim nr. 2 Për miratimin e plan buxhetit të vitit 2019” Vendim nr. 3  Për miratimin e raportit të vlerësimeve dhe parashikimeve afatmesme të të ardhurave Vendim nr. […]
Read More