VENDIMET E DATËS 29 QERSHOR 2021

Në mbledhjen e datës 29 Qershor 2021, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim për miratimin e tavaneve përgatitore për programin buxhetor afat-mesëm 2022 – 2024 Për miratimin e rregullores së brëndshme të funksionimit të komisionit për shqyrtimin e kërkesave për njohjen ose shpalljen Dëshmor i Atdheut Këshilltarë gjithsej: 18 Morën pjesë në votim: […]
Read More
 

VENDIMET E DATËS 17 MARS 2021

Në mbledhjen e datës 17 Mars 2021, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 6 me objekt Për miratimin e buxhetit faktit të vitit 2020 Vendim nr. 7 me objekt Për disa ndryshime në buxhentin e Këshillit të Qarkut Berat të vitit 2021 të miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut nr. 01, […]
Read More
 

VENDIMET E DATËS 5 JANAR 2021

Në mbledhjen e datës 5 Janar 2021, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 1 datë 05.01.2021 me objekt Për Miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut Berat për vitin 2021 dhe PBA Përfundimtare 2021 – 2023 Vendim nr.2 datë 05.01.2021 me objekt Mbi Miratimin e Kalendarit për Hartimin e Programit Buxhetor Afatmesëm […]
Read More
 

Vendimet e Datës 30 Tetor 2020

Në mbledhjen e datës 25 Shkurt 2020, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 12, datë 30 tetor 2020 me objekt “Miratimin e Akt-Marrëveshjes mbi kuotën e anëtarësisë për financimin e Buxhetit të Qarkut nga Bashkitë” Vendim nr. 13 datë 30 tetor 2020 me objekt Mbi miratimin e planit rajonal të Menaxhimit të […]
Read More
 

Vendimet e Datës 15 Korrik 2020

Në mbledhjen e datës 25 Shkurt 2020, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 9 datë 15 Korrik 2020 Për disa ndryshime në buxhetin e Këshillit të Qarkut Berat për vitin 2020 miratuar me vendim të Këshillit të Qarkut nr. 2 datë 25.02.2020 Vendim nr. 10 datë 15 Korrik 2020 Për miratimin e […]
Read More
 

VENDIMET E DATËS 25 SHKURT 2020

Në mbledhjen e datës 25 Shkurt 2020, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 1 datë 25 Shkurt 2020 Mbi miratimin e  Tematikave të Mbledhjeve të Këshillit të Qarkut Berat për Vitin 2020 Vendim nr.2 datë 25 Shkurt 2020 Disa Ndryshime në Buxhetin e Këshillit të Qarkut Berat të Vitit 2020,Miratuar me Vendim […]
Read More
 1

Vendimet e datës 30 Dhjetor 2019

Në mbledhjen e datës 30 Dhjetor 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 12  Për miratimin e Projekt- Buxhetit të Këshillit të Qarkut Berat Për vitin 2020 Vendim nr. 13 Për disa ndryshimin në strukturën e Qendrës Socale ‘Shtëpia ë Përbashkët’ Vendim nr. 14 Për miratimin e normës së karburantit të Vitit […]
Read More
 

Vendimet e datës 4 Nëntor 2019

Në mbledhjen e datës 4 Nëntor 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 6 Mbi Krijimin e  Komisionit të Financës,Buxhetit,Çështjeve Ligjore ,Marrëdhënieve me Njësitë e Qeverisjes Vendore dhe Institucioneve Vendim nr. 7 Mbi Krijimin e Komisionit të Arsimit ,Kulturës ,Shëndetësisë,Mjedisit ,Turizmit,Çështjeve Sociale Rinisë dhë Sportit Vendim nr. 8 Mbi Krijimin e Komisionit […]
Read More
 

Vendimet e datës 15 Korrik 2019

Në mbledhjen e datës 15 Korrik 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 14 Për dhënien e titullit ‘Nderi i Qarkut’ z. Fausto Sbolli Vendim nr. 15 Për dhënien e titullit ‘Nderi i Qarkut’ z. Giuseppe Sbolli Vendim nr. 16 Për kryerjen e vlerësimit strategjik mjedisor për planin rajonal të menaxhimit të […]
Read More
 

Vendimet e datës 29 Maj 2019

Në mbledhjen e datës 29 Shkurt 2019, Këshilli i Qarkut Berat, ndërmori këto vendime Vendim nr. 7  Ndryshimi i zërave në buxhetin e vitit 2019 Vendim nr. 8 Shpërndaja e fondit të Qendrës Sociale ‘Shtëpia e Përbashkët’ për vitin 2019 Vendim nr. 9 Miratimi i tavaneve përgatitore të PBA 2020 – 2022 Vendim nr. 10 […]
Read More