Buxhetet

Mbi realizimin e buxhetit të vitit 2012 dhe miratimin e buxhetit të vitit 2013

Mbështetur në ligjin nr . 8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore “,ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë “, ligji  nr. 10355 ,datë 02.12.2011 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2012 “po ju paraqesim realizimin e buxhetit të vitit 2012,

Analiza e realizimit të buxhetit për vitin 2012

Parashikimi i treguesve ekonomiko-finaciarë është mbështetur në kriteret e përcaktuara në udhëzimin e Ministrit të Financave,”Për përgatitjen e buxhetit vendor”, duke përllogaritur transfertën e pakushtëzuar dhe të ardhurat që sigurohen nga kontributi që derdhin njësitë e pushtetit vendor për llogari të Këshillit të Qarkut.

Shuma e të ardhurave dhe transferta e pakushtëzuar ka mbuluar  të gjitha shpenzimet në funksionet e veta. Në planin financiar të vitit për periudhën e vitit 2012, për sa i përket të ardhurave, në planifikim jemi bazuar  në ritmet e realizimit të të ardhurave në vitet e mëparshme, në mundësitë e shtimit të tyre nga njësitë vendore.

Gjatë vitit ushtrimor Janar –Dhjetor  2012  Këshilli i  Qarkut Berat për kryerjen e funksionit të tij ka pasur në dispozicion fonde nga buxheti  i shtetit ( grante të pakushtëzuara  dhe të kushtezuara ),si dhe  të ardhura të realizuara gjatë periudhës një vjecare .Për fondet nga të ardhurat, si dhe ato të akorduara nga buxheti I shtetit  Këshilli i Qarkut gjatë përdorimit të tyre është bazuar  , në  nevojat  që ka  administrata ,si dhe mundësitë  për të ndihmuar komunat ose bashkitë e këtij qarku  për investime  dhe shpenzime të tjera, për ti ardhur  më mirë në ndihmë komunitetit.

Mbi realizimin e tregueseve financiar për periudhën Janar –Dhjetor 2012

Të ardhurat  (000) lekë                                        

                                                                      

Nr Emërtimi

Plan

            Fakt
1 Granti

69473

69473

2 Të ardhurat e trashëguara nga    2011

10391

10391

3 Të ardhurat e vitit                         2012

12200

7574

4 4të ardhurat e trashëguara nga investimi

758

758

5 Granti kompesues

1100

1100

  Totali

93922

89296

  Realizimi i të ardhurave  për vitin 2012 sipas Komunave (000) lekë

Nr Emërtimi I njësive të pushtetit vendor Plani 2012 Realizimi  sipas Komunave Dhjetor 2012 %
1
2 Bashkia Çorovodë

400

200

50

3 Bashkia Polican

500

450

90

4 Komuna Qëndër

250

89

36

5 Komuna Potom

50

37

74

6 Komuna Leshnje

30

28

93

7 Komuna Çepan

50

52

100

8 Komuna Vëndresh

60

44

73

9 Komuna Bogovë

100

300

300

10 Komuna Zhepë

10

35

300

11 Komuna Gjerbes

50

88

176

Shuma

1500

1323

62

12 Bashkia Kuçovë

2000

1547

77

13 Komuna Perondi

400

281

70

14 Komuna Kozare

300

108

35

Shuma

2700

1936

71

15 Bashkia  Berat

5000

1750

35

16 Komuna Sinjë

200

50

25

17  “’       Tërpan

50

18   ‘’         Velabisht

150

265

176

19    ‘’                  Vërtop

300

240

80

20     ‘’                   Otllak

300

322

107

21 ‘’                      Lumas

300

240

80

22 ‘’                    Poshnje

320

346

108

23 ‘’                      Kutalli

400

413

103

24    ‘’                 Cukalat

80

40

50

25 ‘’          Ura Vajgurore

500

276

55

26 ‘’                   Roshnik

250

103

41

27  Këshilli i Qarkut

150

270

180

Shuma

8000

4315

54

Totali

12200                  

7574

62

 

 

 

 

Shpenzimet

Parashikimi i shpenzimeve është bërë duke u bazuar në potencialin e nivelin të të ardhurave, në mënyrën e shpërndarjes së tyre, në financimet e të ardhurave nga transfertat e pakushtëzuara dhe nga  grande të tjera

 Administrata e Këshillit të Qarkut

Nr Emërtimi P F P F
1 Paga

31000

29118

2 Sigurimet shoqërore

5090

4673

3 Këshilltarët

7956

7943

4 Shpenzimet operative

7050

6235

Letër formati

120

111

Kinkaleri

80

72

Bojë kompjuteri

270

221

Shërbime kompjuteri

200

143

-Libra publikime

100

75

Materiale zyre

50

40

Materiale speciale

50

88

Energjia

610

379

Uji

100

87

Telefon

490

427

Shërbime postare

170

144

Karburant

800

800

Pjesë këmbimi

480

317

Siguracion makine

140

135

Shpenzime të tjera transporti

30

34

Dieta brenda vendit

500

538

Dieta jashtë shtetit

1730

1614

Mirërmbajtje  të tjera

235

199

Trajnime seminare

50

Aktivitet social

165

99

Pritje përcjellje

480

487

Shërbime të tjera

200

225

5 Shpenzime nga fondi vakante

200

175

6 Emergjenca

750

391

7 Komisione të ndryshme

100

71

8 Të verbërit

300

300

9 Shpenzime transporti  të kryetarit

420

420

10 .Fondi rezervë

100

11 A E R

426

423

12 Agro -biznesi

160

43

13 Shpez. për ndihmë familja Mielli

100

100

14 Kuata  e shoqatës së Qarqeve

400

400

15 Shpenzime gjyqi

1930

1921

16 Shpenzime publikime

620

513

17 Shpe për100 Vjetorin e Pavarsisë

1000

749

18 Invenstimet

19542

13448

 Realizimi I investimeve sipas objekteve

Nr Emërtimi Menyra e finacimit P F
1 Rikonst. lapidari  tek Varrezat e Dëshmorëve Qarku

920

2 Ndriçim rruge fshati Konesbalt Qarku

479

479

3 Rikon sheshi Bashkia. Poliçan Qarku

384

4 Ndriçim rruge fshati Vodicë Qarku

861

852

5 Rrethim vorrezash Fshati Kozare Qarku

480

6 Rrethim vorrezash fshati Velabisht Qarku

480

7 Ndërtim Ujësjellësi lagjia Ostan Terrovë Delegim

450

450

8 Kolaudim rruge Bilçë Qarku

44

44

9 Riparim shtrese rruge  fshati Roshnik Qarku

480

10 Riparim shtrese rruge fshati Poshnje Qarku

480

477

11 Riparim shtrese rruge fshati Allambres Qarku

480

477

12 Riparim shtrese rruge fshati Qereshnik Qarku

480

13 Riparim shtrese rruge fshati Tozhan Qarku

434

423

14 Devijim rruge fshati Orizaj Qarku

480

250

15 Devijim rruge fshati  Gjerbes Delegim

200

200

16 Rikon rruge Gjebes Teqe Qarku

480

17 Rikon rruge Therepel Vëndresh Qarku

480

250

18 Rikonst .rruge  Gepas Çepan Qarku

480

19 Rikon rruge Hambull Qarku

480

20 Rikon rruge Magjat Qarku

480

478

21 Rikon rruge Varrezat Bogovë Qarku

480

22 Rikon  i zyrave të  Këshillit të  Qarkut Qarku

5850

5507

23 Blerje pajisje Qarku

480

408

24 Blerje materiale për mobileri Qarku

480

435

25 Rikon zyre  Komuna  Leshnje Delegim

350

350

26 Rikon zyrat  Çorovodë Delegim

900

900

27 Rikon kopshti fëmijëve Havaleas Qarku

480

477

28 Rikon shkolle 8- vjecare SHeqez Qarku

990

990

Totali

19542

13448

Në mos realizimin e investimeve ka ndikuar mosrealizimi i të ardhurave ku peshën më të madhe në mos realizim e mban Bashkia Berat  me 35 % realizim.

Ndërmarrja  e Rrugëve Rurale Berat                                                       

 

Nr Emërtimi P F P F
1 Paga

5176

5148

2 Sigurime shoqërore

847

808

3 Shpenzime operative

1070

646

Kancelari

35

35

Vegla pune

73

36

Uji

15

6

Elektriku

25

25

Posta

2

Karburant

100

100

Taksa vendore

20

Dieta

20

Mrëmbajtje rruge

720

395

Pjesë këmbimi

60

49

Ndërmarja  e Rrugëve Rurale Skrapar                                                                 

Nr Emërtimi P F P F
1 Paga

6204

6076

2 Sigurime shoqërore

1023

983

3 Shpenzime operative

930

862

Kancelari

35

32

Vegla pune

5

5

Uji

15

Elektriku

20

4

Posta

2

15

Karburant

310

297

Taksa vendore

20

20

Dieta

23

23

Mirëmbajtje rruge

400

400

Pjesë këmbimi

100

66

 

Gjatë vitit  2012 të ardhurat janë realizuar në shumën 91560 lekë të përbëra  nga ( të ardhurat e vitit të kaluar 10391 mije lekë +granti  I pakushtëzuar 69473  lekë + Të ardhurat e realizuar gjatë vitit  7574 mije Lekë +të ardhura e trashëguara të investimeve 758) +granti kompesues 1100 mijë  lekë + 2262,5 mijë lekë nga fondacionet  dhe shpenzimet në shumën 83729 leke  me një diferencë në total 7831mijë lekë   të cilat do të trashëgohen për vitin 2013.

Të ardhurat nga 12200 lekë të planifikuara  janë realizuar në shumën 7574 mije lekë. Mos realizimi i të ardhurave ka ndikuar në mos realizimin e planit të investimeve nga 19542 mijë lekë që ishin planifikuar u realizuan në 13448 mijë lekë ose 68.81% të cilat si burim financimi  janë të ardhurat  që në total këto u realizuan në masën 57%.

Gjatë vitit 2012 përveç burimeve të mësipërme  në realizimin e objektivave në institucionin e Këshillit të Qarkut  kemi pasur edhe burime nga fondacionet dhe organizata  të ndryshme siç mund të përmendim Fondacioni ABC me qëndër në Tiranë dhe Organizatën  UNICEF me qendër në Tiranë .

Fondacioni ABC financoi për festat e 100 Vjetorit të Pavarësisë në shumën 600 mijë lekë  në bazë të një kontrate të lidhur midis Këshillit të Qarkut dhe Fondacionit ABC

Organizata  UNICEF në kuadër të monitorimit dhe raportimin mbi të drejtat e fëmijëve në bazë të planit Kombëtar dhe Rajonal të veprimit për fëmijët  dha një financim në shumën 1662 mijë lekë e cila u shpenzua në bazë të një plan buxheti  të miratuar në bashkëpunim midis  Këshillit  të Qarkut dhe UNICEF.

KRYETARI I KESHILLIT TE QARKUT

                          Petrit  Sinaj

PLANI I BUXHETIT PER VITN 2013

Plani i buxhetit të vitit 2013,si viti i rritjes së mëtejshme  të deçentralizimit të pushtetit vendor është një projekt buxhetor me përparësi mbulimin e shpenzimeve nga të ardhurat.Hartimi I këtij plani është bërë, duke bashkëpunuar me drejtoritë e tjera të Këshillit të  Qarkut.

Në hartimin e këtij buxheti jemi mbështetur në ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008”Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” Ligji nr 119/2012  datë 17.12.20122012 “Për  buxhetin e shtetit të vitit 2013” udhëzimi nr 1  datë 03.01.2013”Për zbatimin e buxhetit t♪7 vitit 2013.

TE ARDHURAT

Të ardhurat e vitit 2013 janë përcaktuar mbi bazën e :

-Transfertave  të  pakushtëzuar

-Të ardhurave  të trashëguara  nga  viti i  kaluar

-Të ardhurave  që do të realizohen gjatë vitit ushtrimor.

 

I.Të ardhurat  (000) lekë

Nr Emërtimi Plani i vitit  2013 
1 Transferta e pakushtëzuar     2013

71830

2 Granti I trashëg + ardhura     2012

7831

3 Të ardhura të vitit                   2013

15150

Shuma t e të ardhurave

94811

Siç dihet edhe për vitin 2013 burimi kryesor I  financimit të shpenzimeve është buxheti i shtetit.

Ne % paraqitet si më poshtë

1. Granti                                          75.88

2.Granti I trashëguar + të ardhura       8.27

3.Të ardhurat e ushtrimit                   15.85

4. Të  deleguara

100 %

Totali  

III.Shpenzimet sipas treguesve dhe burimeve të shpenzimeve.

Duke u nisur nga vetë funksioni që kryen  institucioni i Këshillit të Qarkut  peshën më të madhe të shpenzimeve e  zënë  shpenzimet administrative (Paga dhe Sigurimet shoqërore ).Në total shpenzimet administrative (paga dhe sigurimet) zënë shumën 41800 mijë lekë .Shpenzimet e personelit për vitin 2013  janë parashikuar në nivel programi , në përputhje me funksionet për të cilat kontribuon  çdo punonjës i administratës së Këshillit të Qarkut

Administrata e Këshillit të Qarkut  (000)

Nr Emërtimi Shuma Grant 2013 Të ardhurat e vitit 2013 Të trashëguara  2012
1 Paga

36000

30115

5885

2 Sigurimet

5800

5800

3 Shpenzimet operative

7000

7000

4 Këshilltarët

8100

8100

5 Kuata e antarësisë

430

430

6 Të verbërit

300

300

7 Fondi rezervë

1600

1600

8 Komisione të ndryshme

100

100

9 Emergjenca

500

500

10 Shoqata e Qarqeve

150

150

11 Investime

13631

2585

9300

1746

12 Kuata e transportit

420

420

13 Vendime gjykate

1930

1930

14 Shpenzime për publikim

600

600

Shuma

76561

59630

9300

7631

Ndërmarrja e Rrugëve Rurale Berat          

Nr Emërtimi Shuma Grant 2013 Të ardhurat evitit 2013 Të trashëguara 2012
1 Paga

6500

4800

1700

2 Sigurimet

1100

1100

3 Shpenzimet operative

1650

1550

100

Totali

9250 

5900

3250

100

 

 3.Ndërmarrja e  Rrugëve  Rurale Skrapar 

Nr Emërtimi Shuma Grant Të ardhurat e vitit 2013 Të trashëguara  2012
1 Paga

6800

5100

1700

2 Sigurimet

1200

1200

3 Shpenzimet operative

1000

900

100

Totali

9000

6300

2600

100

 

Shpenzimet sipas llojit qe mbulohen nga te ardhurat  e vitit                 

 

1.Invenstimet                                                                                              9300

2.Shpenzimet operative Ndërmarja e Rrugëve Rurale Berat                      1550

3.Shpenzimet operative Ndërmarja  e Rrugëve Rurale Skrapar                 900

4.Shpenzimet për paga Ndërmarja  e   Rrugëve  Rurale Berat                   1700

5. Shpenzimet për paga Ndërmarja e  Rrugëve Rurale Skrapar                 1700

Shuma                                                                                                        15150

Shuma totale

PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE OPERATIVE (000) leke

shpenzime
Shuma e shpenzimeve operative për vitin 2013 përballohet nga granti i planifikuar për vitin  ushtrimor .

Në përcaktimin e burimeve të mbulimit të shpenzimeve dhe sidomos shpenzimet administrative, është patur parasysh që një pjesë e konsiderushme e tyre të përballohen nga grandi i akorduar nga buxheti  .

Në hartimin e buxhetit përsa i përket planit  të  fondit të  pagave, jemi përmbajtur  vendimin  Nr. 1619 datë, 02.07.2008  Këshillit të Ministrave, me ndryshime të bëra me V K M nr 518 datë 16.08.2012 “Për klasifikimin e funksioneve,grupimin e njësive të qeverisjes vendore për efekte page dhe caktimin e kufijve të pagave  të punonjës të vete organeve të qeverisjes vendore”  ,në   strukturën e administratës  së Këshillit të Qarkut, kurse  fondi i pagave të dy Ndërmarrjeve  të Rrugëve   Rurale Berat dhe Skrapar   është përcaktuar,  duke  u bazuar në numrin e fuqisë  punëtore  dhe normativa për km/rrugë  ,që duhet të ketë një punëtorë , ndërsa në  llogaritjen   e sigurimeve shoqërore  është mbajtur parasysh  rritja e kufirit minimal e maksimal të bazës se vlefshmërisë.

Në planifikimin e të ardhurave nga derdhja e kontributeve të njësive të pushtetit vendor  është patur parasysh  në radhë të parë ,realizimi i vitit të kaluar, përvoja në planifikimin e këtyre treguesve , bashkëpunimi me zyrën  e tatim taksave mbi mundësinë e realizimit të biznesit të vogël ,ndryshimet në uljen e taksave të këtij biznesi , legalizimi i lejeve të ndërtimit , pagesa e truallit dhe qeras , në mundësitë që ka Këshilli i Qarkut  për kryerjen e shërbimeve  të ndryshme  për nevojat e komunitetit.

Në mbështetje të ligjit Nr. 8652, datë , 31.07.2000”Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore “Neni54 pika b përllogaritjet e të ardhurave nga kontributet e njësive vendore është bërë 3% mbi realizimin e të ardhurave të vitit   nga këto njësi .

Shpenzimet operative,  në krahasim me faktin e vitit 2012 është planifikuar një   rritje në shumën 700 mijë lekë  për  nevojat që mund të kenë  në mirëmbajtjen e makinave të institucionit  ,të shpenzimeve për administrimin bazuar kjo në shtimin e paisjeve elektronike ,  në përgatitjen e  dokumentacionit, si dhe shërbimet operative që mund të bëhen në objektet e reja, ose në ato që do të  përfundojnë  gjatë  vitit 2013 .

Në thelb të planifikimit të shpenzimeve operative është racionalizimi i shpenzimeve administrative, duke vënë theksin në  funksionet  prioritare, si dhe qëllimin e përdorimit të tyre  për realizimin e funksionit kryesor të Këshillit të Qarkut  Berat.

Në planifikimin e zërave të shpenzimeve operative me rritje, janë patur parasysh këto elementë :

-Në zërin   shpenzime telefoni në planifikim jemi mbështetur në realizimin e vitit të kaluar për telefonin fiks ,në  kontratën që është lidhur për pagesën e linjës së internetit  ,si dhe në kuatën prej 10 % të shpenzimeve operative vjetore të institucionit për biseda telefonike me celular me operator të kontaktuar  nga punonjësit e caktuar nga Kryetari i Këshillit të Qarkut dhe Sekretari i Përgjithshëm.

Në zërin  kancelari  në  shumën 50 mijë lekë,  në planifikim ështe patur parasysh   rritja e aktivitetit që administata e Këshillit të Qarkut  do të ketë për vitin 2013 si dhe ekperiences nga viti i kaluar .

-Në zërin libra publikime   në shumën 100 mijë  lekë  është patur parasysh  rritja e çmimit të  fletoreve zyrtare  ,abonimi në  shtypin publik,si dhe në materiale të tjera.

-Në zërin energji   elektrike në shumën 450 mijë lekë, është patur parasysh rritje e çmimit të energjisë elektrike si dhe realizimi në vitin e kaluar .

-Në zërin shpenzime poste  në shumën 200 mijë lekë  është patur parasysh shtimi i aktivitetit për bashkëpunim me komunat , bashkitë  dhe institucione të tjera  lokale dhe qëndrore  si dhe rritja e tarifës së shërbimit për një shërbim më të shpejtë .

-Në zërin shpenzime transporti  ,në shumën 1140  mijë lekë për karburant dhe 480 mijë lekë për mirëmbajtje makine  , gjatë planifikimit ështe patur parasysh  ndryshimi i  çmimit të  karburantit , amortizimi i makinave, si dhe realizimi i vitit të mëparshëm.

-Në zërin aktivitete social -kultur, në shumën 190 mijë lekë,  gjatë planifikimit  janë patur parasysh  problemet e mëposhtme:

1. Rigjallërimi  i jetës kulturore  -artistike  në tre rrethet Berat, Kuçove , Skrapar  2. Veç qarkullimit të vlerave do të shikohet edhe mundësia e binjakëzimit me qarqet  e vendeve të ndryshme.

3. Në konceptin e vazhdimësisë , të trashëgimisë  së vlerave, Këshilli i Qarkut  do të mbështëse  veprimtarinë  kulturore -artistike  të fëmijëve si dhe aktiviteteve sportive  të tre rretheve .

 

-.Në zërin shpenzime dieta në shumën 600 mijë leke   gjatë planifikimit është patur parasysh  rritja e kompetencave e funksioneve të Këshillit të Qarkut .Rritja e  aktiviteteve  do të shoqërohet edhe me lëvizjen e stafit  për të ndjekur  zbatimin  dhe realizimin e këtyre  investimeve ,ndërsa në planifikimin e shpenzimeve për dieta  jashtë shtetit  jemi bazuar në  nivelet e realizuara në vitin e mëparshëm, në ftesat e bëra  nga

AER ,(Asambleja e Rajoneve të Europës) dhe njësitë homologe  që ne kemi  si dhe vizita të ndryshme  jashtë shtetit.

Këshilli i Qarkut , gjithë veprimtarinë e mbështet  në ligjin Nr .8652, datë 31.07.2000 për integrimin e qarkut dhe bashkëpunimin e tij  me institucionet  dhe organizmat europiane .

Gjatë hartimit të buxhetit në  Ndermarrjet  e Rrugëve Rurale, është bashkëpunuar me të gjithë drejtoritë,  por sidomos me Drejtorinë e  Programimit.Po ashtu gjatë  periudhës së hartimit  të buxhetit të vitit  është bashkërenduar puna me gjithë  specialistët  e administratës  e  janë organizuar disa takime  me drejtoritë  nën drejtimin e Kryetarit të Këshillit të Qarkut , të cilat kanë  shërbyer  për të  përcaktuar saktë  fondet e invenstimeve  për  vitin ushtrimor, si dhe duke shpërndarë fletë anketa anëtarëve të Këshillit të  Qarkut si dhe duke dërguar  punonjës në komuna  për të bashkëpunuar me ta në drejtim të investimeve   .

Në planin e buxhetit për këshilltarët, si dhe anëtarët e kryesisë,  jemi bazuar nëe numrin e anëtarëve, si  dhe në pagën e kryetarit të Këshillit të  Qarkut .

Gjatë planifikimi të planit të buxhetit është patur parasysh edhe planifikimi për fonde për të verbërit, bazuar në  ligjin  Nr .8098 ‘Për statusin e të verbërve  si dhe

VK M  nr. 549 datë 7.11.2002 “Për përfitime nga statusi I të verbërit “ në shumën 300 mijë lekë.

Në mbështetje të ligjit Nr 8652 datë  31.07.2000’Për organizimin dhe fuksionimin e qeverisjes vendore” gjatë hartimit të planit të buxhetit është patur parasysh  dhënia e titujve dhe çmimeve  të ndryshme  figurave  ne ate fushe qe ata kanë dhëenë kontributin e tyre..Këto shpenzime përballohen nga fonde të veçanta të shpenzimeve operative  për vitin 2013

Të gjitha të dhënat janë paraqitur në këtë material , përveç tabelave  që janë trajtuar  gjatë punimit.

Ju   faleminderit për  bashkëpunimin

KRYETARI I KESHILLIT TE QARKUT

Petrit Sinaj