Menaxhimi i integruar i mbetjeve

Këshilli i Qarkut Berat është fitues i projektit “Menaxhimi i integruar i mbetjeve për të rritur riciklimin dhe kompostimin në 7 rajone nëpërmjet aktiviteteve ndër-territoriale”. Ky projekt do të realizohet në kuadër të programeve IPA II  “Greqi-Shqipëri 2014 – 2020” dhe ka për qëllim në arritjen e objektivave kryesore të Evropës për vitin 2020 duke siguruar zhvillim të qendrueshëm, rritje të zgjuar dhe gjithëpërfshirëse.

Në këtë projekt, Këshilli i Qarkut Berat është partner me rajone të tjerë të Shqipërisë dhe Greqisë. Më konkretisht, partnerët në projekt janë: Rajoni i Epirit (Greqi), Rajoni i Ishujve të Jonit (Greqi), Rajoni i Maqedonisë Perëndimore, Këshilli i Qarkut Gjirokastër, Këshilli i Qarkut Korçë dhe Këshilli i Qarkut Vlorë

Projekti synon që të mbështesë ndërtimin e infrastrukturës së menaxhimit të mbetjeve dhe promovimin e mbrojtjes së mjedisit për përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Objektivi i përgjithshëm i projektit është për të rritur riciklimin dhe kompostimin e mbetjeve përmes aktiviteteve të planifikimit, ndërtimit dhe të furnizimit për infrastrukturë të qëndrueshme të menaxhimit të mbetjeve.

Objektiva të tjera të projektit përfshijnë:

 • identifikimin e problemeve të përbashkëta dhe joefikase si dhe krijimin e mundësive për shkëmbim dhe bashkëpunim
 • promovimin e pjesëmarrjes, ndërgjegjësimin publik dhe përfshirjen e palëve të  interesuara në nivel lokal dhe rajonal
 • nxitjen e transferimin e teknologjisë, know-how, si dhe praktikat më të mira në menaxhimin e mbeturinave në riciklimin dhe kompostimin midis 7 rajone dhe nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar
 • favorizon vendosjen dhe funksionimin e infrastrukturave te reja dhe iniciativave të tilla si pikat e gjelbra (riciklimit), bimë kompostimi, grumbullimi i ndarë
 • forcimin e zbatimit të politikave kombëtare dhe rajonale te BE për mbrojtjen e mjedisit dhe menaxhimin e mbetjeve

Objektivi kryesor i projektit është për të hartuar dhe zbatuar aktivitetet në shkallë të gjerë οse / dhe infrastrukturave në 7 rajonet, duke synuar dhe demonstruar se si funksionon menaxhimi i integruar i mbetjeve. Objektet dhe aktivitete qe do të realizohen janë:

 1. Rajoni i Epirit: një fabrikë Kompostuese qe ne burim per të ndare mbetjet biologjike në Arta
 2. Rajoni i Maqedonisë Perëndimore: nje proces riciklimi, i quajtur Green Point(Pika e Gjelbert) në Kastoria dhe më të vogla në Follorinë dhe Deskati.
 3. Rajoni i ishujve të Jonit: nje Pike e gjelbër në Korfuz dhe një më të vogël në Zante duke u përqëndruar në materialet e mbeturinave nga zonat turistike (psh. hotele, restorante, etj)
 4. Qarku i Beratit: një skemë te re grumbullimi i ndarë për riciklimin në shkolla dhe në fusha të tjera të rëndësishme në Urën Vajgurore
 5. Rajoni i Vlorës: një skemë e re grumbullimi i ndarë për riciklimin në shkolla dhe në fusha të tjera kyçe në komunat dhe bashkite e përzgjedhura (p.sh. Sarandës).
 6. Rajoni i Gjirokastrës: përmirësimin e mbledhjes së mbeturinave në Gjirokastër “
 7. Qarku i Korçës: një skemë të re të veçantë per mbledhjen në shkollat ​​dhe përmirësimin e grumbullimit të mbeturinave.

Përveç kësaj, projekti përfshin prokurimin e një e reaktorit Tank , vlerësimin e rezultateve eksperimentale në lidhje me procesin e tretjes anaerobe dhe përgatitjen e një studimi krahasues tekno-ekonomik midis kompostimit dhe procesit te tretjes anaerobe.

Këshilli i Qarkut Berat është tërësisht i angazhuar në implementimin e suksesshëm të këtij projekti i cili do të sjellë më tepër zhvillim, duke ofruar një skemë të re dhe me kritere bashkëkohore të trajtimit dhe kompostimit të mbetjeve.