Programi i Transparencës

Në mbështetje të Nenit 7 të Ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, Këshilli i Qarkut Berat ka përgatitur programin e transparencës.

Programi përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së instituconit në kuadër të Ligjit Nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”(LDI).

Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Këshilli i Qarkut Berat ndërton dhe rrit transparencën në punën institucionale, në zbatim të Ligjit “Për të Drejtën e Informimit”.

Programi i transparencës pasqyrohet në rubrika, tekste/përmbajtje, afate kohore për bërjen publike të tij, etj.

PROGRAMI I TRANSPARENCËS

 

 

 

KOORDINATORI PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

 • Zj. Juliana Metko
  Adresa: Bulevardi Republika, Këshilli i Qarkut, Berat
  E-mail: keshilliqarkut_berat@yahoo.it

 

BAZA LIGJORE

 

 • LIGJ Nr. 9049, datë 10.4.2003
  “PËR DEKLARIMIN DHE KONTROLLIN E PASURIVE, TË DETYRIMEVE FINANCIARE TË TË ZGJEDHURVE DHE TË DISA NËPUNËSVE PUBLIKË”
  9049 2003 – Deklarimi pasurive

 

 • LIGJ Nr. 9584, datë 17.7.2006
  “PËR PAGAT, SHPËRBLIMET DHE STRUKTURAT E INSTITUCIONEVE TË PAVARURA KUSHTETUESE DHE TË INSTITUCIONEVE TË TJERA TË PAVARURA, TË KRIJUARA ME LIGJ”
  9584 2006 – Pagat

 

 • LIGJ Nr. 9643, datë 20.11.2006, ndryshuar me Ligjin Nr. 9800, datë 10.09.2007, Ligjin Nr. 9855, datë 26.12.2007, Ligjin Nr. 10170, datë 22.10.2009, Ligjin Nr.10 309, datë 22.07.2010, Ligjin Nr. 22/2012, Ligjin Nr. 131/2012, dhe Ligjin Nr. 182/2014
  “PËR PROKURIMIN PUBLIK”
  9643 – Prokurimi