E drejta për informim

E drejta për informim garantohet me anë të ligjit Nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”

Ky ligj rregullon të drejtën e njohjes me informacionin që prodhohet ose mbahet nga autoritetet publike. Rregullat e parashikuara në këtë ligj kanë për qëllim garantimin e njohjes së publikut me informacion, në kuadër të ushtrimit të të drejtave dhe lirive të individit në praktikë, si dhe të formimit të pikëpamjeve për gjendjen e shtetit e të shoqërisë. Ky ligj ka për qëllim edhe nxitjen e integritetit, të transparencës e të përgjegjshmërisë së autoriteteve publike

Bashkëlidhur ligji për të drejtën e informimit

LIGJI-PER-TE-DREJTEN-E-INFORMIMIT