Te dhena rreth bilancit se tokes dhe kuadrit ligjor te ZAMT Berat

10 Dhjetor 2013, Comments 0

Zyra e administrimit dhe mbrojtjes se tokes eshte pjese e DAMT e cila funksionon si struktur administrative e keshillit te qarkut e perber nga drejtori dhe dy sector. Në përbërje të DAMT-së janë:
a) Sektori i administrimit të tokës, në përbërje të të cilit janë vetëm zyrat e administrimit të tokës në nënndarjet (rrethet) e qarkut.
Sektori i administrimit të tokës në DAMT përgjigjet për zbatimin e dispozitave ligjore për administrimin e tokës bujqësore, si dhe të kategorive të tjera të resurseve të përcaktuara në ligjin nr.8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar, të dispozitave vijuese të këtij vendimi, si dhe akteve të tjera nënligjore për administrimin e tokës;
b) Sektori (Inspektorati) i Mbrojtjes së Tokës (IMT)

DAMT-ja, për realizimin e funksionit të saj si kadastër e shumëqëllimshme, mban dhe ruan, me inventarizim, dokumentacionin kadastral ekzistues që disponohet pranë saj, pavarësisht nga koha e krijimit të tij dhe që përbëhet nga:
a) librat e tokës dhe librat e ngastrave;
b) planimetri të ndryshme kadastrale;
c) çdo hartë kadastrale dhe topografike ose plansheta: 1:1000, 1:2500, 1:5000, 1:10000 dhe 1:25000, të cilat në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi disponohen nga DAMT-ja;
ç) dokumente, në të cilat evidentohen pronësitë, private apo shtetërore (publike), të periudhës para hyrjes në fuqi të ligjit nr.108, datë 29.8.1945 “Për reformën agrare”, në çdo rast kur këto dokumente janë ruajtur dhe ekzistojnë në arkivin e DAMT-së;
d) dokumente, në të cilat janë regjistruar, evidentuar apo pasqyruar të dhëna dhe tregues për tokën bujqësore, si dhe të kategorive të resurseve të tjera të periudhës nga 29.8.1945 deri në 19.7.1991;
dh) dokumente, që kanë për objekt fondin e tokës bujqësore dhe të kategorive të resurseve të tjera, në të cilat evidentohen ose pasqyrohen tregues dhe të dhëna për ndryshimet e kalimet e tokave, si dhe të dokumentacionit të ndarjes së tokës dhe krijimit të titujve të pronësisë mbi të, kur mbajtja dhe ruajtja e këtij dokumentacioni nga DAMT-ja (ish-zyra e kadastrës) është përcaktuar me akte ligjore ose nënligjore;
e) akte (vendime) të organeve apo strukturave kompetente, të përcaktuara në ligj, nëpërmjet të cilave janë realizuar ndryshime apo kalime të tokës bujqësore në kategori të resurseve të tjera ose anasjellas;
ë) librat (pasqyrat) e treguesve të studimit të bonitetit të tokave bujqësore dhe të kategorizimit të tokës sipas bonitetit.
Ne mbeshtetje te neneve 78 dhe 83 pika nji e kushetetutes,Kuvendi I Shqiperise ka miratuar dhe ligjin nr 8752 date 26.03.2001 “Per Krijimin Dhe Funksionimin E Strukturave Per Administrimin Dhe Mbrojtjen e Tokes” I cili ka si qellim te percaktoje strukturat prane organeve te qeverisjes vendore per ruajtjen dhe administrimin e tokes.

Ne lidhje me token bujqesore se fundmi Kuvendi I Shqiperise ka miratuar ligjin nr 57/2012 “Per perfundimin e procesit  te kalimit ne pronesi,perfituesve te tokes bujqesore te ish-ndermarjeve bujqesore” ku ka si qellim perfundimin e procedurave ligjore te kalimit ne pronesi pa shperblim te tokes bujqesore te ish ndermarjeve bujqesore,perfituesve sipas ligjit nr 8053 date 21.12.1995 “Per kalimin ne pronesi pa shperblim te tokes bujqesore”,te ndryshuar,te cilet nuk kan bere kalimin ne pronesi sipas kushteve dhe proceduarave te percaktuara ne kete ligj. Duke u bazuar dhe tek disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin 8752 dt 26.03.2001 eshte miratuar ligji nr 16/2012 date 16.02.2012 I cili percakton kriteret dhe ngritjen e komisionit per miratimin e ndryshimit te kategorise se resurseve pyll,toke me bimesi pyjore,kullote dhe livadhe ne kategorine e resursit toke bujqesore,ku rol te rendesishem ka dhe DAMT-ja.Komisioni kryesohet nga kryetari I komunes ose bashkise dhe ne perberje ka antarin nga DAMT e qarkut,nga drejtorija rajonale e bujqesis,nga sherbimi pyjor dhe juristi me specialistin e tokes I komunes ose bashkise.

Ne rrethin e Beratit ndodhen ne proces azhornimi dy zona kadastrale qe perfshihen ne teritorin e Bashkis Berat,zona kadastrale nr 8504,ish sektori uznove si dhe zona kadastrale nr 8505 ish sektori ullishte te N.Bujqesore Berat.Pas perfundimit te “Regjistrimit Fillestar” te pronave ne keto zona nga Z.V. R.P.P Berat,do te marim ne administrim pronat e ndodhura ne keto zona qe jane trajtuar nga ligji 7501,si dhe tokat disponibel shteterore(te pa trajtuara nga ky ligj).

Ne mbeshtetje te ligjeve te reja per token konkretisht ligjit 57/2012 dhe ligjit nr 9948,Keshilli Ministrave nga nxjere dy vendime te cilat jane shume lehtesuese dhe te domosdoshem per zgjidhjen e problematikave  si te kalimit se tokes ne pronesi por dhe plotesimin e amtp per familjet bujqesore te ish-koperativave.

Vendimi i pare eshte ai nr 222 date 06.03.2013 i cili percakton procedurat e kryerjes se procesit te kalimit te tokes bujqesore te ish-ndermarjeve bujqesore ne pronesi te perfituesve.

Vendimi i dyte eshte ai nr 253 date 06.03.2013 per percaktimin e procedurave te plotesimit te akteve te marjes se tokes bujqesore ne pronesi per familjet bujqesore ne fshatrat e ish koperativave bujqesore,me gjendje 01.08.1991 ne fshatrat perkates.

Gjithashtu ne mbeshtetje te zgjidhjes se problematikave me token bujqesore,KM ka nxjere dhe udhezimin nr 2 date 13.06.2013 i cili sakteson qarte menyren e procedimit te organeve te administrates publike per pasurite e palujteshme,te fituara me amtp.Por ne si ZAMT Berat ju ftojme qe te paraqiteni prane DAMT ne Keshillin e Qarkut per te mare asistence me te plot ligjore ne lidhje me vendimet dhe ligjet e reja per token bujqesore.

Brenda teritorit administrativ te rrethit Berat perfshihen 122 fshatra gjithashtu po dhe kaq zona kadastrale.Ushtrojne funksionin e tyre 12 njesi te qeverisjes vendore nga te cilat 10 komuna dhe 2 bashki te cilat kane ne administrim token bujqesore dhe ate jo bujqesore.

Perberja e komunave dhe bashkive te rrethit Berat te cilat kane ne perberje 122 fshatrat eshte e tille:

1. Bashkia Berat

2. Bashkia Ura Vajgurore (6 fshatra)                   3. Komuna Cukalat(6 fshatra)

Bistovice                                                                                     Allambrez

Guri i Bardhe                                                                             Cete

Konizbalt                                                                                    Cukalat

Pashalli                                                                                       Donofrose

Skrevan                                                                                       Slanice

Vokopole                                                                                    Krotine

4. Komuna Kutalli(10 fshatra)                              5. Komuna Otllak(10 fshatra)

Drenovice                                                                                  Balibardhe

Gorican Qender                                                                        Dushnik

Gorican Clirim                                                                           Lapardha 1

Kutalli                                                                                         Lapardha 2

Malas Breg                                                                                Morave

Pobrat                                                                                        Orizaj

Protoduar                                                                                  Otllak

Rerez Kumarak                                                                         Qereshnik

Samatice                                                                                    Ullinjas

Sqepur                                                                                        Vodez e Siperme

6. Komuna Lumas (13 fshatra)                                7. Komuna Roshnik (13 fshatra)

Bardhaj                                                                                        Bogdan I Poshtem

Belesove                                                                                      Bogdan I Siperm

Katundas                                                                                     Dardhe

Koritez                                                                                         Karkanjoz

Krekez                                                                                         Kostren I Madh

Lumas                                                                                          Kostren I Vogel

Luzaj                                                                                            Mimias

Mendrak                                                                                     Perisnake

Poshtraj                                                                                      Qafe Dardhe

Pellumbas                                                                                  Roshnik I Vogel

Sheqez                                                                                        Roshnik Qender

Vodez                                                                                          Rabiak

Zelevizhde                                                                                  Vojnik

8. Komuna Poshnje (12 fshatra)                             9. Komuna Vertop (11 fshatra)

Agim                                                                                       Bregaz Peshtan

Arrez                                                                                       Drenov

Banaj                                                                                      Fush Peshtan

Ciflik                                                                                       Kapinove

Gajde                                                                                      Lybeshe

Hinke                                                                                      Mbrakull

Kuc                                                                                          Peshtan

Malas Grop                                                                           Tomorr

Polizhan                                                                                 Vertop

Poshnje                                                                                  Vodice

Sheq                                                                                       Zgerbonje

Syzes

10.Komuna Sinje (14 fshatra)                                        11.Komuna Terpan (14 fshatra)

Galine                                                                                      Corogjaf

Kamcisht                                                                                 Dodovec

Levan                                                                                       Lugas

Mbjeshove                                                                             Panarit

Mbolan                                                                                   Paraspuar

Mbreshtan                                                                             Plashnik I Madh

Molisht                                                                                   Rehove

Osmezez e Re                                                                        Teman

Osmenzez Qender                                                                Terpan

Paftal                                                                                       Tozhar

Plashnik I vogel                                                                      Vokopole

Sadovice                                                                                 Zhapokike

Sinje                                                                                        Zhitom I madh

Velcan                                                                                     Zhitom I vogel

12.Komuna Velabisht (13 fshatra)

Bilc

Bardhaj I ri                  Velabisht

Drobonik                     Veleshnje

Duhanas                      Veterik

Gjoroven                     Starove

Kodras

Malinat

Palikesht

Remanice

Pasqyra e fondit te tokes gjendje 31.12.2012 (tabela ne excel)

Ne rrethin e Beratit ndodhen ne proces azhornimi dy zona kadastrale qe perfshihen ne teritorin e Bashkis Berat,zona kadastrale nr 8504,ish sektori uznove si dhe zona kadastrale nr 8505 ish sektori ullishte te N.Bujqesore Berat.Pas perfundimit te “Regjistrimit Fillestar” te pronave ne keto zona nga Z.V. R.P.P Berat,do te marim ne administrim pronat e ndodhura ne keto zona qe jane trajtuar nga ligji 7501,si dhe tokat disponibel shteterore(te pa trajtuara nga ky ligj).

Duke ju bashkangjitur ketyre nismave qe jane mare per zgjidhjen e problematikave me token bujqesore dhe ne si DAMT dhe si Zyre e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes Berat,ne zbatim te Urdherit te MBUMK nr 179 date 04.06.2012 per Riinventarizimin e tokave bujqesore,te pandara te refuzuara te ish-kooperativave bujqesore,kemi kryer riinventarizimin e tyre te cilin e kemi vene ne dispozicion te MBUMK ne fondin e tokes me status juridik “Shtet” ne te cilin bazohen dhe vendimet e mara nga AKP-ja.

Me kryerjen e ketij riinventarizimi dhe me udhezimin e ri per procedurat e dhenies me qera te tokave bujqesore te pandara te dates 18.07.2012 kemi lehtesuar ndjeshem procesin e dhenies se tokave bujqesore me qera,publikimin me trasparenc te plot te te dhenave per keto siperfaqe dhe nxitjen e ketij procesi per ti ven ne eficenc te plote te gjitha ato siperfaqe te cilat nuk jane ven ne perdorim nga fermeret.Komisioni i Qiradhenies se Tokes Bujqesore te Pandare(KQTBP),eshte i perbere nga kryetari i komunes ose bashkise,perfaqesuesi i DAMT ne Qark,perfaqesuesi i Drejtoris Rajonale te Bujqesis dhe specialisti tokes ne komune me juristin e saj.

Ne si  Zyra e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes(Kadastra),u ofrojme sherbime te ndryshme mbi pronesin e tokes bujqesore,marjen e te dhenave kadastrale qe ne disponojme nga cdo shtetas por dhe institucione te tjera shteterore,gjithashtu ftojme cdo shtetas per ti dhen asistenc ligjore ne lidhje me ligjet dhe vendimet qe kane hyre ne fuqi se fundmi per token bujqesore te ish kooperativave,te ish-ndermarjeve bujqesore dhe per tokat disponibel shteterore.

SHKARKO FONDIN E TOKËS

Berat me 12.09.2013                                                                     

                                                                                                     P/ZAMT     BERAT

                                                                                                        Dino NUREDINI

Comments are closed.