Drejtoria e Sherbimeve, Burimeve Njerezore,Ceshtjeve ligjore dhe Finance

mario 11 Janar, 2012 0
Drejtoria e Sherbimeve, Burimeve Njerezore,Ceshtjeve ligjore dhe Finance

Detyrat e drejtorise Sherbimeve,Burimeve Njerezore,Ҫeshtjeve ligjore dhe Finances.(per gjithe sektoret e drejtorise).

Menaxhon gjithe punen e Burimeve Njerezore per Administraten e Keshillit te Qarkut Berat si dhe dy Ndermarrjeve te rrugeve rurale ne vartesi.(Berat&Skrapar).

-Zbaton me korrektesi procedurat e pranimit ne Sherbimin Civil duke garantuar zbatimin e Ligjit te ndryshuar,”Per statusin e Nepunesit Civil” i ndryshuar me Ligjin nr.152/2013 “Per nepunesin civil”,VKM nr.178/2014,si dhe Ligjit Nr.9131, date 08.09.2003, ” Per rregullat e etikes ne administraten publike ” si dhe akteve te tjera ligjore dhe nenligjore per funksionimin  e Administrates, .

-Harton dhe ploteson ne vazhdimesi regjistrin Themeltar per Administraten.

-Krijon,ploteson me gjithe dokumentacionin e nevojeshem dosjet e punonjesve te administrates.

-Ploteson dokumentacionin e nevojeshem per marrjen ne pune dhe per rastet e daljes ne pension ose largimeve nga puna.

-Punon per zbatimin e ligjit nr 8652 date 31.07.2000,”Per Organizimin dhe Funksionimin e Pushtetit Vendor”dhe gjithe ndryshimeve qe realizohen ne vazhdim.

-Siguron lidhjen dhe bashkepunimin midis drejtorive,specialisteve ne zbatimin e urdherave te Kryetari dhe vendimeve qe merren nga Keshilli i Qarkut.

-Grumbullon dhe i paraqit Titullarit planet e punes dhe informacionet mujore.

-Me miratimin e titullarit realizon trajnimin e punonjesve.

-Krijon kushte normale pune duke garantuar mjedisin dhe bazen materjale te nevojeshme per pune.

-Ploteson dhe bene shenimet e nevojeshme ne librezen e punes dhe ate shendetesore.

-Ne bashkepunim me drejtorite garanton prezencen dhe disiplinen ne pune.

-Pergatit prezenc pagesen mujore dhe ja paraqit titullarit te Institucionit per konfirmim.

-Ndjek ne vazhdimesi korrespondencen e institucionit dhe me porosi te titullarit angazhohet ne kthimin e pergjigjeve te gjithe korrespodences.

-Paraqet para Kryetarit propozime per krijimin e Komisjoneve,emerime, shkarkime,perpilon kontrata pune,grafik lejave etj .

-Ndjek gjithe korrespondencen me institucionet dhe angazhohet per kthimin ne kohe te pergjigjeve etj.

-Me miratimin e kryetarit harton dhe ndjek zbatimin e grafikut te lejave vjetore per punonjesit.

-Konfirmon vertetimet per pronesin mbi token ne bashkepunim me D AMT.

-Me konfirmim te titullarit ploteson autorizimet per levizjet e mjeteve dhe ndjek harxhimin e karburantit gjate muajit.

*Kjo Drejtori,ndjek edhe sherbimet, marredheniet me institucionet dhe drejtorite rajonale ne Qarkun e Beratit.

*Mban lidhje me organet e pushtetit qendror per probleme te arsimit, kultures, shendetesise,ceshtjeve sociale,rendit,mbrojtjes etj,prezanton harmonizimin dhe politikat e zhvillimit rajonal te ketyre sektoreve.

*Bashkepunon dhe koordinon punen me organet e pushtetit vendor dhe institucionet shteterore, per zhvillimin e aktiviteteve social kulturore ne nivel Qarku.

*Realizon marredhenie bashkepunimi me qarqet homologe ne Republiken e Shqiperise.

*Realizon kontakte e marredhenie bashkepunimi me subjektet politike dhe ato fetare qe veprojne ne qarkun tone.

*Punon per bashkepunimin me njesite homologe te huaja,me te cilat jane nenshkruar marrveshie dhe binjakezimi si dhe punon per krijimin e lidhjeve te reja.

*Bashkepunon me O J F-te ne rang qarku e vendi per te koordinuar dhe realizuar veprimtari te perbashketa.

*Merr masa per organizimin e konferencave te shtypit nga Kryetari i Keshillit te Qarkut.

*Merret me organizimin e pritjeve te perfaqesuesve te huaj,trupit dilplomatik te akredituar ne vendin tone.

*Njofton punonjesit e administrates per takimet me kryetarin dhe tematiken e tyre sipas planit te punes dhe analizave perkatese.

*Regjistron personat qe marrin pjese ne takime me Kryetarin dhe problematikat e tyre.

*Detyrat e specialistit te finances:-

-Ndjek kontabilitetin,kryen pagesat dhe arketimet me arken dhe banken.

-Duke u bazuar ne realizimin e treguesve te nje viti te mepareshem harton buxhetin e vitit ushtrimor dhe ja paraqet per miratim Keshillit te Qarkut.

-Ndjek marredheniet me thesarin,banken dhe sigurimet shoqerore.

-Ndjek gjate vitit marredheniet me te tretet per likujdimin e faturave te ndryshme.

-Ndjek zbatimin e buxhetit pas miratimit te tij,dhe sipas planit te buxhetit ben celjen per njesit e vartesise.

-Jep informacion Kryetarit,Keshillit per realizimin e treguesve financiar.

-Ndjek realizimin e te ardhurave qe i krijohen buxhetit te qarkut,merr masa per rritjen e tyre dhe pergatit materialin per ne Keshillin e Qarkut per perdorimin e tyre.

-Merr pjese dhe jep mendime per hartimin e programeve te zhvillimit ekonomiko shoqeror te Qarkut duke vleresuar vecanerisht aspektet financiare.

Realizon studime me karakter ekonomiko – financiar,per investimet,taksat,tarifat e sherbimeve etj,dhe i paraqit ato Kryetarit,Kryesise dhe Keshillit te Qarkut.

-Harton Projekt-Buxhetin per vitin pasardhes dhe e paraqit ne keshillin e Qarkut per miratim.

-Realizon kryerjen e inventareve per pasurite shteterore te Qarkut dhe informon per gjendjen konkrete.

-Regjistron gjate vitit gjithe dokumentacionin e veprimeve financiare ne ditaret perkates dhe ben rakordimet e tyre.

-Harton bilancin kontabel dhe e dorezon ate ne afatin e caktuar ne institucionin perkates.

-Mban lidhje te vazhdueshme me drejtuesit e komunave,(sektorin e finances), Min. Finances dhe sipas rastit informon titullarin e institucionit te Qarkut.

Ndjek dhe zbaton vendimet e marra nga Keshilli i Qarkut.

Detyrat e Specialistit per problemet Juridike:-

-Ndjek bazueshmeria ligjore ne veprimtarine e Keshillit Qarkut,Administrates, Drejtorive, ndermarrieve ne vartesi etj,.

-Siguron asistence ligjore per Keshillin,Kryesine,Administraten etj.

Ne hartimin e projekt vendimeve,korrespondenca,urdherat e brendshem,dhe cdo shkrese qe hartohet dhe del nga institucioni kur ka nevoje per mbeshtetjen ligjore konsultohet dhe garantohet nga specialisti perkates.

-Konfirmon per bazueshmeri ligjore gjithe dokumentacionin shkresor qe del nga Drejtorite,zyrat dhe specialistet sipas detyrave dhe problemeve qe mbulojne.

-Kontrollon bazueshmerine ligjore te dokumentave per “prokurime publike”,dhe komisione te ndryshme.

-Perfaqeson Keshillin e Qarkut ne procese gjyqesore ve ne dieni Titullarin dhe pajiset me autorizim per pjesemarrie nga ana e tij.

-Ne vazhdimesi realizon njohjen e ligjeve,VKM,udhezimeve etj, te Qeverise me administraten e Keshillit te Qarkut.Sipas problematikes se tyre ju ve ne dispozicion literaturen ligjore perkatese.

-Ne bashkepunim me Sekretarin e Keshillit te Qarkut pergatisin Rregulloren per funksionimin e Keshillit e te Administrates se tij.

Ndjek dhe zbaton vendimet e marra nga Keshilli i Qarkut.

Per realizimin me sukses te detyrave nga Drejtoria e e Sherbimeve,Burimeve Njerezore,Ҫeshtjeve ligjore dhe Finances, ushtron funksionin e saj ne mbeshtetje te legjislacionit shqiptare si dhe gjithe ndryshimeve ligjore dhe VKM-ve ne vazhdimesi. Me konkretisht:-

1-Ligji Nr 8652 date 31.07.2000”Per Organizimin dhe Funksionimin e Qeverijes Vendore”.

2-Ligji Nr.8549 dt.11.11.1999,”Statusi i Nepunesit Civil” i ndryshuar me Ligjin nr.152/2013 “Per nepunesin civil”,VKM nr.178/2014.

3-Ligji Nr.7961 dt.12.0.1995”,Kodi i Punes i Rep. Shqiperise”

4-Ligji Nr.9131 dt 08.09.2003”Per Rregullat e Etikes ne Administraten Publike”,

-Ligji Nr.9887,date 10.03.2008,” Per mbrojtjen e te dhenave personale”.

-si dhe ne vazhdimesi  V K M dhe Udhezime te dala ne vite nga K Ministrave.

Mbeshtetur ne kete legjislacion me miratim te Keshillit te Qarkut kemi  ndertuar edhe Rregullorja e Brendeshme per Administrates se Keshillit te Qarkut.

Keto jane ligjet baze ku mbeshtetet dhe ushtron funksionet dhe veprimtarine e saj   Administrata e K Qarkut dhe Drejtorine e Sherbimeve,Burimeve Njerezore,Ҫeshtjeve ligjore dhe finances,.

ka pritje populli, merr masa per mbarevajtjen  e saj.

How Is Viagra Absorbed
How To Get Cialis
Buy Viagra No Prescription
Health Med Online
Meds Similar To Levitra
Meds Similar To Levitra
Levitra Viagra Or Cialis
India Viagra
Kamagra Generic
Levitra Product
Levitra Product
Side Effects Trazodone Alcohol
Generic Viagra Sildenafil
Generic Viagra Sildenafil
Sildenafil Citrate Soft Tabs 100Mg
Buy Cialis Paypal
Buy Cialis Paypal
Does Viagra Work For Woman
Cialis Women Reviews
Order Ciprofloxacin

Comments are closed.