Drejtoria e Burimeve Njerëzore

mario 11 Janar, 2012 0
Drejtoria e Burimeve Njerëzore

1.Menaxhon burimet njërëzore në aparatin e Administratës së Këshillit të Qarkut,si dhe ndërmarrjeve në vartësi për arritjen e objektivave në përputhje me ligjin për “Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”.

2.Zbaton me korrektësi proçedurat e pranimit në Shërbimin Civil,konform Statusit të Nëpunësit Civil dhe Kodit të Punës.

3.Mban dhe administron dosjet e punonjësve me dokumentacionin përkatës duke evidentuar vazhdimisht vlerësimet dhe ndryshimet në administratë.

4.Harton rregjistrin themeltar të nëpunësve gjë që pasqyron në të ndryshimet për të dhënat e punonjësve të administratës.

5.Me dijeni të Titullarit të Institucionit dhe në bashkëpunim me Departamentin e Administratës Publike,organizon seminare trajnuese dhe kualifikuese me nëpunësit civil, brenda dhe jashtë vendit.

6.Studion efektivitetin e strukturës organizative të aparatit dhe ndërmarrjeve vartëse dhe konkluzionet ia paraqet Kryetarit të Këshillit të Qarkut,bashkë me mendimet për organizimin apo ndryshimet e nevojshme në administratë.

7.Merr masa për sigurimin e bazës materiale,mjeteve të punës,planifikon sipas kërkesave dhe nevojave shpërndarjen e tyre,si dhe kontrollon përdorimin me efektivitet të tyre vetëm per nevoja të institucionit.

8.Harton grafikun e lejeve,(pushimeve vjetore), për punonjësit e administratës dhe pas konfirmimit të grafikut nga Kryetari ndjek zbatimin e tij.

9.Bën prezencë pagesën e punonjësve,pasqyron orët jashtë orarit nëse ka,dhe bën miratimin e tyre nga Titullari i Institucionit.

10.Me konfirmim të Kryetarit të Këshillit të Qarkut jep autorizimin e lëvizjeve të autoveturave me punonjësit e administratës.

11.Përgjigjet për disiplinën në punë për punonjësit e administratës.

12.Plotëson kërkesat për vërtetime pronësie mbi tokën për Drejtorinë e A M T, për Qarkun,si dhe legalizon ato me firmën e tij.

13.Me urdhër të Kryetarit të Qarkut bën legalizimet e vërtetimeve të ndryshme për shërbimet publike që kryhen në administratën e Këshillit të Qarkut.

-2-

14.I paraqet  propozime Kryetarit të Këshillit të Qarkut për krijimin e komisioneve të ndryshme,emërimeve,shkarkime të punonjësve të administratës dhe ndërmarrjeve në vartësi,përpilon kontrata pune për punonjësit sipas nevojave dhe ia paraqet ato per legalizim Kryetarit të Këshillit të Qarkut.

15.Garanton lidhjet institucionale me I L D K, K Sh C,dhe institucionet e tjera që përbëjne lidhje pune.

16.Në bashkëpunim me Drejtoritë ose Zyrat e personelit të ndërmarrjeve dhe institucioneve, studion dhe evidenton specialistë të dallueshëm të fushave të ndryshme

në mënyrë që kandidaturat e tyre sipas nevojave t’i rekrutojë për punësim,anëtarë bordesh,komisione,drejtues etj.

17.Në fund të çdo viti në bashkëpunim me drejtoritë e tjera realizon vlerësimet vjetore dhe përcakton objektivat për çdo punonjës.

18.Në fillim te çdo muaji grumbullon planet dhe informacionet e  mbledhura ia paraqet kryetarit për miratim.

19.Kontrollon dhe përgjigjet për punën e punonjësve në Drejtorinë e Burimeve Njërezore.

20.Pas miratimit nga Kryetari bën akt- emërimet e nëpunësve që pranohen në shërbimin civil në përputhje me Statusin e Nëpunesit Civil.

21.Organizon punën për sigurimin e ambjenteve të punës per zhvillimin e mbledhjeve të Këshillit të Qarkut.

22.Nën firmën e tij vulosen librezat e punës për punonjësit që largohen nga puna,

23.Garanton përdorimin e vulës vetëm pas firmës së Kryetarit dhe personit të autorizuar prej tij.

24.Siguron higjenën dhe pastërtine në institucion.

25.Në bashkëpunim edhe me drejtoritë e tjera garanton mirëadministrimin e vlerave materiale në institucion.Realizon kompjuterizimin e materialeve të mbledhjeve të Këshillit të Qarkut,Kryesisë,Kryetarit,N/Kryetarit Sekretarit dhe gjithë drejtorive sipas rastit.

        26.Administron dhe garanton mirëmbajtjen e automjeteve që ka në perdorim administrata e Këshillit të Qarkut.                                                                                                                                 27.Në rregulloren e Drejtorisë janë përcaktuar detyrat për çdo punonjës.                                    *Per vitin 2012 kjo Drejtori ka ne perberje 8 punonjes:

-3-

1-DREJTOR 2-SPECIALIST  3-PROTOKOLL-ARKIVA  4- MAGAZINIER   5-SHOFER  2 (dy)                         6-SANITARE           7-ROJE                    Punonjesi i Protokoll-Arkiva

1-Kryen veprimet lidhur me pranimin, regjistrimin, dhe dorezimin e korrespondencës tek eprori si dhe shperndarjen e saj prane drejtorive perkatese.

2-Hap dosjet sipas pasqyrës emërtuese të çeljes së tyre dhe bën përpunimin e dokumenteve  në mënyrë të vazhdueshme.

3-Ne zbatim te “Urdhrave te Brendshem” te Titullarit, ndjek dhe siguron dorëzimin e plotë dhe në afat te dokumentacionit perkates.

4-Merr masa, ne rastet kur eshte e nevojshme,  për realizimin e shumëfishimit ne kopje të dokumentave te cilat dalin nga Institucioni.

5-Plotëson, sipas rregullave ligjore, kërkesat për shfrytëzim operativ të dokumenteve nga ana e administrates .

6-Bën mbylljen dhe inventarizimin e dosjeve  të çelura sipas pasqyrës emërtuese dhe merr masa për dorëzimin e tyre brenda afatit në arkiv.

7-Ne respektim te Ligjit, ndjek rregullat për ruajtjen e konfidencialitetit, sekretit shkresor si dhe për mirëmbajtjen dhe përdorimin e vulës zyrtare.

           – Shoferi

  1. 1.       Merr në përdorim automjetin me proçes-verbal. Zbaton  etikën, rregullat dhe detyrat e përcaktuara për përdorim dhe shfrytëzim të automjetit.
  2. 2.       Eshtë përgjegjës për ruajtjen  dhe përdorimin e automjetit në mbështetje dhe zbatim të “Kodit Rrugor” dhe ligjeve në fuqi.
  3. 3.       Ndjek riparim shërbimin e automjetit që ai ka ne perdorim ne mbeshtetje te urdhrave te titullarit ose personit te autorizuar prej tij.
  4. 4.       Pergjigjet per gadishmerine teknike te automjetit, zbatimin e grafikut te sherbimeve, plotesimit te flete-udhetimeve etj..

    – Punonjesja e pastrimit

  1. 1.       Paraqitet ne pune 30 minuta para fillimit te orarit zyrtar te punes.
  2. 2.       Pergjigjet per pastrimin e ambienteve brenda Institucionit.
  3. 3.       Pergjigjet per pastrimin e ambjentit ne oborrin para godines se Qarkut.

 – Punonjesi i administrimit te Magazines

1- Mban bilancin e magazines, azhornon materialet qe hyjne e dalin, duke mbajtur flete- hyrje  dhe flete- daljet perkatese e duke rakorduar per cdot rast me drejtorine e finances. Ndjek dhe informon periodikisht eprorin mbi situaten e magazines dhe evidenton nevojat per  materiale te ndryshme kancelarie apo materiale pastrimi sipas kerkesave te paraqitura nga administrata.

ROJA

1-Pergjigjet per ruajtjen  e ambjenteve te institucionit te Keshillit te Qarkut.

2-Nuk lejon qe ne mjediset e Keshillit te Qarkut te krijohen probleme e shqetesime .                            3-Per cdo problem e shqetesim duhet te informoje Drejtorine  e Burimeve Njerezore.

4-Diten, kur Kryetari i Keshillit te Qarkut ka pritje populli, merr masa per mbarevajtjen  e saj.

Comments are closed.