Këshilli i Qarkut Berat merr pjesë në ditët informuese për implementimin e projekteve IPA

18 Qershor 2018
Comments 0
Category Aktivitete
18 Qershor 2018, Comments 0

Institucioni i Këshilit të Qarkut Berat, i përfaqësuar nga z. Evis Plaku – Këshilltar për projektet e huaja, mori pjesë në takimet e zhvilluara në Igoumentisa dhe Florina, Greqi në kuadër të sesioneve të ditëve të informimit për programet e bashkëpunimit ndër-territorial Shqipëri – Greqi 2014-2020, në datat 12 – 13 Qershor 2018.

Qëllimi kryesor i takimeve ishte njohja e partnerëve në projekte me hapat e nevojshëm për implementimin e projekteve, rregullat dhe procedurat për menaxhimin e kostove, planet e prokurimit dhe raportimin përgjatë projektit. Takimet u organizuan nga Autoriteti Menaxhues dhe Sekretariati Teknik të cilët u fokusuan në shpjegimin e hapave kryesore procedurialë për implementimin efektiv dhe të suksesshëm të projekteve.

Këshilli i Qarkut Berat është fitues i dy projekteve të bashkëpunimit ndërterritorial Shqipëri – Greqi, më konkretisht: i) TACTICAL – TOURISM Veprime të specifikuara për ruajtjen, rehabilitimi dhe promovimin e aseteve historike, kulturore dhe natyrore për të inkurajuar zhvillimin e turizmin në zonën ndërkufitare Shqipëri – Greqi dhe ii) WASTE RREACT – Menaxhimi i integruar i mbetjeve për të zhvilluar riciklimin dhe kompostimin në 7 rajone të zonës ndër kufitare.

Institucioni i Këshillit të Qarkut Berat është i angazhuar tërësisht për të identifikuar partnerë nga shtetet fqinje dhe më gjerë për të krijuar mundësi bashkëpunimi në implementimin e projekteve që sjellin zhvillim të qëndrueshëm social, kulturo dhe ekonomik.

Comments are closed.