Këshilli i Qarkut Berat zhvillon mbledhjen e këshillit

16 Maj 2018
Comments 0
Category Njoftime
16 Maj 2018, Comments 0

Këshilli i Qarkut Berat zhvilloi më datë 16.05.2018 mbledhjen e këshillit, me këtë rend dite:

  • Fjala e hapjes “mbi veprimtarinë e Këshillit të Qarkut Berat për 4-mujorin e parë të vitit 2018”
  • Realizimi i treguesve financiarë për periudhën Janar – Prill 2018
  • Informacion “mbi punën e bërë nga Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës për zbatimin me korrektësi të ligjit dhe detyrave funksionale”
  • Informacion mbi veprimtarinë e qëndrës sociale “shtëpia e përbashkët”
  • Dhënie tituj “Nderi i Qarkut Berat”

Këshilli i Qarkut Berat është tërësisht i angazhuar në ushtrimin e detyrave dhe funksioneve të tij për harmonizimin e politikave rajonale me ato shtetërore për të sjellë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social për rajonin.

 

Comments are closed.