Vende te lira Pune

23 Mars 2016, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, VKM 242 date 18.03.2015 ,Urdhërit të Brendshëm Nr.  50   , datë       23 /03/2016 ,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin për një vend të lirë pune në pozicionin:

 “Pergjegjes ne” Zyren e Koordinimit , dhe Zbatimit të Strategjisë Rajonale “

Fusha kryesore  mbi të cilat do të zhvillohet konkurimi janë njohuritë mbi;

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. -Ligji Nr.152/2013, ”Statusi i Nëpunësit Civil”, I ndryshuar me 178/2014. -Kodi i Proçedurave Administrative. Miratuar me Ligjin Nr.8485, datë 12.5.1999 -Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”I ndryshuar me Ligj 139/2015 . -Ligji Nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. Ligji nr 9643 dt 20.11. 2006 “Per Prokurimet Publike, i ndryshuar, Ligjin 182/2014 “Per disa shtesa ne ligjin Nr.9643 date 20.11.2010”, VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, VKM Nr. 918 date 29.12.2014 “Per kryerjen e procedurave te prokurimit publik”, “Rregullat e Prokurimit Publik”, Udhëzim Nr 2, date 27.01.2015 “Per hartimin e rregjistrit te prokurimeve publike, Rregjistrit te realizimit te prokurimeve publike”, Udhezimin Nr.3 date 27.01.2015 “Per procedurat e prokurimit me vlere te vogel”, Udhezimin Nr.5 date 27.01.2015 “Per zhvillimin e procedurave me vlere te vogel”, si dhe te gjithë V.K.M te marra në vazhdimësi për Organet e Pushtetit Vendor. -Ligji Nr.9367 datë 7.4.2005,I ndryshuar ”Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit”, -Ligji Nr.9131 dt.8.9.2003 “Rregullat e Etikës në Administratën Publike” etj.

-Konkurimi do të zhvillohet me shkrim dhe me gojë

-Numri i  i planifikuar për pranim  është një  Nëpunës Civil i nivelit të ulet drejtues.

-Kandidati duhet të plotësojë kërkesat në përputhje me nenin 26 të Ligjit 152/2013, “Statusi i Nëpunësit Civil”I ndryshuar .

-Përshkrimi i përgjithshëm i punës:Pergjegjesi , në Zyren e Koordinimit, Zbatimit të Strategjive Rajonale , bazuar në rregulloren e brendëshme të Zyres , në aktet ligjore e nënligjore  dhe në  burimet e veta njerëzore, zbaton dhe harmonizon politikat në fushën e investimeve, etj. Mbështetur në Strategjinë e Zhvillimit Rajonal, merr pjesë në përpunimin e politikave afatmesëm dhe afatgjatë të zhvillimit ekonomiko-social, për rajonin. Punon për hartimin e programit të investimeve dhe futjen e tyre  në projekt buxhete dhe në buxhetet vjetore. Punon për zbatimin në kohë dhe me cilësi të investimeve direkt me fonde nga buxheti i shtetit ose nga të ardhurat e veta, që ka Këshilli i Qarkut.

Përgatit relacionet dhe projekt-vendimet për  probleme të ndryshme dhe i prezanton ato për miratim, në mbledhjet e Këshillit  të Qarkut.

Kërkesa të vecanta:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë Master shkencor.

Të ketë  të paktën 2 vjet në pozicione të nivelit të ulët drejtues.

Të ketë njohuri të gjera të politikës, legjislacionit, të proçedurave sipas veprimtarisë që mbulon zyra , njohuri shumë të mira të proçedurave administrative, njohuri shumë të mira profesionale, aftësi për të përcaktuar objektivat dhe prioritetet.

Të ketë aftësi të mira komunikuese, menaxhuese, me gojë e me shkrim, aftësi dalluese në punën në grup.

Të ketë njohuri të mira në dy  nga gjuhët e BE-së.

-Dokumentat që duhet të dorëzohen:

Kërkesë me shkrim për aplikim(dy foto pasaporte)

Curriculum vitae ( CV)

Fotokopje e diplomës dhe listës së notave .(ftokopje të noterizuara)

Fotokopje e kartës së identitetit dhe çertifikatë e përbërjes familjare

Dëshmi kualifikimesh, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse. (fotokopje të noterizuara)

Vlerësim i punës nga punëdhënësi i mëparshëm ( dy të fundit)

Vërtetim nga prokuroria, gjykata dhe komisioni mjeko ligjor për aftësinë për punë

Librezën e punës, librezën e kontributeve.

– Dokumentat do të dorëzohen në Zyren e Burimeve Njerezore me postë.

-Afati i dorëzimit të dokumentave është data__06/04/2016_____

-Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak është ____12/04/2016____

-Konkurimi do të zhvillohet në  ambjentet e Këshillit të Qarkut më datën __14/04/2016____

-Njoftimi i rezultateve të konkurimit është më datë  _18/04/2016___

-Kandidatët do të njoftohen me e-mail.

Njoftimi do të realizohet dhe në televizionet lokale për çdo sqarim kontaktoni me Zyra Juridike ., Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin , në Këshillin e Qarkut .

Zyra Juridike e Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin

Vend i Lire Pune

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, VKM 242 date 18.03.2015 ,Urdhërit të Brendshëm Nr. 52    , datë        23/03/2016 ,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin për një vend të lirë pune në pozicionin:

 “Pergjegjes ne” Drejtorine e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes “

Fusha kryesore  mbi të cilat do të zhvillohet konkurimi janë njohuritë mbi;

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. -Ligji Nr.152/2013, ”Statusi i Nëpunësit Civil”, I ndryshuar me 178/2014. -Kodi i Proçedurave Administrative. Miratuar me Ligjin Nr.8485, datë 12.5.1999 -Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”I ndryshuar me Ligj 139/2015 . -Ligji Nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. si dhe te gjithë V.K.M te marra në vazhdimësi për Organet e Pushtetit Vendor. -Ligji Nr.9367 datë 7.4.2005,I ndryshuar ”Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit”, -Ligji Nr.9131 dt.8.9.2003 “Rregullat e Etikës në Administratën Publike” etj.

-Konkurimi do të zhvillohet me shkrim dhe me gojë

-Numri i  i planifikuar për pranim  është një  Nëpunës Civil i nivelit të ulet drejtues.

-Kandidati duhet të plotësojë kërkesat në përputhje me nenin 26 të Ligjit 152/2013, “Statusi i Nëpunësit Civil”I ndryshuar .

-Përshkrimi i përgjithshëm i punësPergjegjesi i Zyres se DAMT-se ne baze te VKM 121,Date 17 /02/2011 kryen  :

-ndryshimet apo kalimet per siperfaqen e kategorive te resuseve qe ndodhin nga vendimet e organeve kopetente , sipas percaktimeve te pikes 5 te kreut III te ketij vendimi dhe sipas dokumentacionit zyrtar te krijuar sipas vendimit nr 655 date 28.07.2010 te Keshillit te Ministrave .

-Per veprimet e kryera ne dokumentacionin kadastral , njofton ZMMT te pasqyrojne ne dokumentacionin te cilin administrojne te gjitha keto ndryshime ne Komune/Bashki .

Ne baze te nenit 13 pika 1 te ligjit 10257 date 25.03.2010, ZAMT Berat pergatit evidencen e gjendjes dhe te ndryshimeve ne kategori toke Brenda muajit janar te vitit pasardhes .

-Zbatyimin e pikave ne nenin 12 te Ligjit 8752 date 26.03.2001, per krijimin dhe funksionimin e strukturave te administrimit dhe mbrojtjes se tokes.

– Zbatimin e detyrave ligjore qe dalin nga Ligji 57/2012” Per Perfundimin e Procesit  te Kalimit ne Pronesi “. Si dhe vendimet nr 222 date 06.030.2013 per kalimin e tokes bujqesore te ish-NB ne pronesi dhe vendimit 253date 06.03.2013per percaktimin e procedurave te plotesimit te AMTP-ve ne pronesi per familjet bujqesore sipas pikes 16 germa c dhe pikes 25 germa b I ketij vendimit .

-ZAMT ka si detyre verifikimin dhe ndjekjen e procedurave per ndryshimet e zerave kadastral nga are ne pemtore , vresht, ullishte , dhe anasjelltas , ne baze te udhezimit nr 11 date 14.06.2011 te Ministrise se Bujqesise .etj….

Kërkesa të vecanta:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë dega Agronomi .

Të ketë njohuri të gjera të politikës, legjislacionit, të proçedurave sipas veprimtarisë që mbulon drejtoria, njohuri shumë të mira të proçedurave administrative, njohuri shumë të mira profesionale, aftësi për të përcaktuar objektivat dhe prioritetet.

Të ketë aftësi të mira komunikuese, menaxhuese, me gojë e me shkrim, aftësi dalluese në punën në grup.

Të ketë njohuri të mira në nje nga gjuhët e BE-së.

-Dokumentat që duhet të dorëzohen:

Kërkesë me shkrim për aplikim(dy foto pasaporte)

Curriculum vitae ( CV)

Fotokopje e diplomës dhe listës së notave .(ftokopje të noterizuara)

Fotokopje e kartës së identitetit dhe çertifikatë e përbërjes familjare

Dëshmi kualifikimesh, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse. (fotokopje të noterizuara)

Vlerësim i punës nga punëdhënësi i mëparshëm ( dy të fundit)

Vërtetim nga prokuroria, gjykata dhe komisioni mjeko ligjor për aftësinë për punë

Librezën e punës, librezën e kontributeve.

– Dokumentat do të dorëzohen në Zyren e Burimeve Njerezore me postë.

-Afati i dorëzimit të dokumentave është data__06/04/2016__

-Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak është ___12/04/2016___

-Konkurimi do të zhvillohet në  ambjentet e Këshillit të Qarkut më datën _14/04/2016____

-Njoftimi i rezultateve të konkurimit është më datë  _18/04/2016___

-Kandidatët do të njoftohen me e-mail.

Njoftimi do të realizohet dhe në televizionet lokale për çdo sqarim kontaktoni me Zyra Juridike ., Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin , në Këshillin e Qarkut .

Zyra Juridike e Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin

NJOFTIM  KONKURIMI  PËR  VEND  TË  LIRË  PUNE

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni22, V.K.M si dhe te Kreut IV , te VKM 243 date 18.03.2015 ,Urdhërit të Brendshëm Nr. 51    , datë        23/03/2016 ,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin për një vend të lirë pune në pozicionin:

 “Specialiste e Protokoll –Arkives ,Maredhenieve me Publikun dhe Sherbimeve Joqeveritare “ ne “Zyren e Finances Emergjencave dhe Sherbimeve “

Fusha kryesore  mbi të cilat do të zhvillohet konkurimi janë njohuritë mbi;

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. -Ligji Nr.152/2013, ”Statusi i Nëpunësit Civil”, I ndryshuar me 178/2014. -Kodi i Proçedurave Administrative. Miratuar me Ligjin Nr.8485, datë 12.5.1999 -Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”I ndryshuar me Ligj 139/2015 . -Ligji Nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. L I G J Nr. 9154, date 06.11.2003 “PER ARKIVAT “ si dhe te gjithë V.K.M te marra në vazhdimësi për Organet e Pushtetit Vendor. -Ligji Nr.9131 dt.8.9.2003 “Rregullat e Etikës në Administratën Publike” etj.

-Konkurimi do të zhvillohet me shkrim dhe me gojë

-Numri i  i planifikuar për pranim  është një  Nëpunës Civil i nivelit ekzekutive .

-Kandidati duhet të plotësojë kërkesat në përputhje me nenin 22 të Ligjit 152/2013, “Statusi i Nëpunësit Civil”I ndryshuar .

-Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

-Kryen veprimet lidhur me pranimin , regjistrimin , dhe dorezimin e korrespodences tek eprori si dhe shperndarjen e saj prane zyrave perkatese .

-Hap dosjet sipas pasqyres emertuese te celjes se tyre dhe ben perpunimin e dokumentave ne menyre te vazhdueshme .

-Ne zbatim te “Urdherave te Brendhem “ te Titullarit , ndjek dhe siguron dorezimin e plote dhe ne afat te dokumentacionit perkates .

-Ploteson sipas rregullave ligjore , kerkesat per shfytezim operativ te dokumenteve nga ana e administrates .

-Ben mbylljen dhe invetarizimin e dosjeve te celura sipas pasqyres emertuese dhe merr masa per dorezimin e tyre Brenda afatit ne arkiv .

-Ne respektim te ligjit ndjek rregullat per ruajtjen e konfidencialitetit ,sekretit shkresor , si dhe per mirembajtjen dhe perdorimin e vules zyrtare .

_Informon publikun mbi veprimtarite me te rendesishme te Kryetarit ne Qark , si dhe veprimtarite me qarqet homologe si dhe me AER-IN .

-Merret me regjistrimin e qytetareve per takim me kryetarin duke respektuar orarin e vendosur nga vete Kryetari I Keshillit te Qarkut .

-Informon kryetarin per te gjitha informacionet e marra nerpermjet tel. fax,si dhe kerkesat qe lene qytetaret apo perfaqesues te ndryshem te pushtetit .

-etj  

Kërkesa të vecanta:

Te kete zotesi te plote per te vepruar

Të ketë aftësi të mira komunikuese, menaxhuese, me gojë e me shkrim, aftësi dalluese në punën në grup.

Te zoteroj Diplome Universitare (Arsimi I Larte ) te Nivelit Bachelor /Master Profesional/Master Shkencor sipas legjislacionit te arsimit te larte .

Të ketë  të paktën 1 vjet në pozicione të nivelit të ulët drejtues.

Të ketë njohuri të mira në nje nga gjuhët e BE-së.

Ndaj tij te mos jene marre masa disiplinore e largimit nga sherbimi civil ,qe nuk eshte shenuar sipas ligjit 152/2013”Per Nenpunesin Civil “ I ndryshuar .

-Dokumentat që duhet të dorëzohen:

Kërkesë me shkrim për aplikim(dy foto pasaporte)

Curriculum vitae ( CV)

Fotokopje e diplomës dhe listës së notave .(ftokopje të noterizuara)

Fotokopje e kartës së identitetit dhe çertifikatë e përbërjes familjare

Dëshmi kualifikimesh, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse. (fotokopje të noterizuara)

Vlerësim i punës nga punëdhënësi i mëparshëm ( dy të fundit)

Vërtetim nga prokuroria, gjykata dhe komisioni mjeko ligjor për aftësinë për punë

Librezën e punës, librezën e kontributeve.

– Dokumentat do të dorëzohen në Zyren e Burimeve Njerezore me postë.

-Afati i dorëzimit të dokumentave është data___06/04/2016___

-Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak është ___12/04/2016__

-Konkurimi do të zhvillohet në  ambjentet e Këshillit të Qarkut më datën __14/04/2016____

-Njoftimi i rezultateve të konkurimit është më datë  18/04/2016___

-Kandidatët do të njoftohen me e-mail.

Njoftimi do të realizohet dhe në televizionet lokale për çdo sqarim kontaktoni me Zyra Juridike ., Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin , në Këshillin e Qarkut .

Zyra Juridike e Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin.

 

NJOFTIM  KONKURIMI  PËR  VEND  TË  LIRË  PUNE

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni22, V.K.M si dhe te Kreut IV , te VKM 243 date 18.03.2015 ,Urdhërit të Brendshëm    Nr.    53 , datë  23/03/2016 ,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin për një vend të lirë pune në pozicionin:

 “Specialist” ne ” Drejtorine  e Administrimit dhe Mbrojtjes se Tokes “

Fusha kryesore  mbi të cilat do të zhvillohet konkurimi janë njohuritë mbi;

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. -Ligji Nr.152/2013, ”Statusi i Nëpunësit Civil”, I ndryshuar me 178/2014. -Kodi i Proçedurave Administrative. Miratuar me Ligjin Nr.8485, datë 12.5.1999 -Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”I ndryshuar me Ligj 139/2015 . -Ligji Nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. si dhe te gjithë V.K.M te marra në vazhdimësi për Organet e Pushtetit Vendor. -Ligji Nr.9367 datë 7.4.2005,I ndryshuar ”Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit”, -Ligji Nr.9131 dt.8.9.2003 “Rregullat e Etikës në Administratën Publike” etj.

-Konkurimi do të zhvillohet me shkrim dhe me gojë

-Numri i  i planifikuar për pranim  është një  Nëpunës Civil  Ekzekutiv  .

-Kandidati duhet të plotësojë kërkesat në përputhje me nenin 22 të Ligjit 152/2013, “Statusi i Nëpunësit Civil”I ndryshuar .

 

Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

Administrimi dhe evidentimi i të dhënave për tokën bujqësore, administrimi i të dhënave kadastrale, etj.

Referuar pikes 4 te nenit 12 te ligjit 10257 date 25.03.2010 , kryejme shërbime dhe jep informacion  ne baze te dokumentacionit qe disponon , sipas pikes 1 te këtij neni per sipërfaqen dhe vendodhjen e ngastrave baze te tokave bujqesore .

Zbatimin e pikave ne neni 21 te Ligjit nr.8752 date 26.03.2001 per “Krijimin dhe funksionimin e strukturave te administrimit dhe mbrojtjes se tokes “  etj .

Kërkesa të vecanta:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë, dega Agronomi.

Të ketë eksperiencë dhe përvoje pune.

Të ketë njohuri në programet bazë të kompjuterit

Ndaj tij te mos jene marre masa disiplinore e largimit nga sherbimi civil ,qe nuk eshte shenuar sipas ligjit 152/2013”Per Nenpunesin Civil “ I ndryshuar .

Të ketë aftësi të mira komunikuese, menaxhuese, me gojë e me shkrim, aftësi dalluese në punën në grup.

Të ketë njohuri të mira në një nga gjuhët e BE-së.

Dokumentat që duhen të dorëzohen:

-Kërkesë me shkrim për aplikim.(dy foto pasaprte)

-Curiculum vitae (CV)

-Fotokopje e diplomës dhe listës së notave .(ftokopje të noterizuara)

-Fotokopje e kartës së identitetit dhe çertificatë e përbërjes familjare

– Dëshmi kualifikimesh, nëse ka. (fotokopje të noterizuara)

-Vlerësim i punës nga punëdhënësi i mëparshëm (i fundit)

-Vërtetim nga prokuroria, gjykata dhe komisioni mjeko ligjor për aftësinë për punë

-Librezën e punës, librezën e kontributeve.

– Dokumentat do të dorëzohen në Zyren e Burimeve Njerezore me postë.

-Afati i dorëzimit të dokumentave është data___06/04/2016___

-Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak është ___12/04/2016__

-Konkurimi do të zhvillohet në  ambjentet e Këshillit të Qarkut më datën __14/04/2016__

-Njoftimi i rezultateve të konkurimit është më datë  __18/04/2016_____

-Kandidatët do të njoftohen me e-mail.

Njoftimi do të realizohet dhe në televizionet lokale për çdo sqarim kontaktoni me Zyra Juridike ., Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin , në Këshillin e Qarkut .

Zyra Juridike e Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin .

 

NJOFTIM  KONKURIMI  PËR  VEND  TË  LIRË  PUNE

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, VKM 242 date 18.03.2015 ,Urdhërit të Brendshëm Nr.  54   , datë       23 /03/2016 ,   Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin për një vend të lirë pune në pozicionin:

 “Pergjegjes ne” Zyren e Finances ,Emergjencave dhe Sherbimeve “

Fusha kryesore  mbi të cilat do të zhvillohet konkurimi janë njohuritë mbi;

-Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. -Ligji Nr.152/2013, ”Statusi i Nëpunësit Civil”, I ndryshuar me 178/2014. -Kodi i Proçedurave Administrative. Miratuar me Ligjin Nr.8485, datë 12.5.1999 -Ligji Nr.8652, datë 31.7.2000, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes Vendore”I ndryshuar me Ligj 139/2015 .

-Ligji Nr.7961, datë 12.7.1995, “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”. Ligji nr 9643 dt 20.11. 2006 “Per Prokurimet Publike, i ndryshuar, Ligjin 182/2014 “Per disa shtesa ne ligjin Nr.9643 date 20.11.2010”, VKM Nr.914 date 29.12.2014 “Per miratimin e rregullave te prokurimit publik”, VKM Nr. 918 date 29.12.2014 “Per kryerjen e procedurave te prokurimit publik”, “Rregullat e Prokurimit Publik”, Udhezimin Nr.3 date 27.01.2015 “Per procedurat e prokurimit me vlere te vogel”, Udhezimin Nr.5 date 27.01.2015 “Per zhvillimin e procedurave me vlere te vogel”, si dhe te gjithë V.K.M te marra në vazhdimësi për Organet e Pushtetit Vendor. -Ligji Nr.9367 datë 7.4.2005,I ndryshuar ”Për Parandalimin e Konfliktit të Interesit”, -Ligji Nr.9131 dt.8.9.2003 “Rregullat e Etikës në Administratën Publike”

Ligji Nr .10296 date 08/07/2010”Per Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin “

Ligji nr. 9936 date 26/06/2008 “Per Menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne RSH “  etj.

-Konkurimi do të zhvillohet me shkrim dhe me gojë

-Numri i  i planifikuar për pranim  është një  Nëpunës Civil i nivelit të ulet drejtues.

-Kandidati duhet të plotësojë kërkesat në përputhje me nenin 26 të Ligjit 152/2013, “Statusi i Nëpunësit Civil”I ndryshuar .

-Përshkrimi i përgjithshëm i punës:

Ne perfundim te bilancit periodik dhe vjetor , perpunon te dhena dhe pergatit materialin per gjendjen financiare te qarkut .

Organizon punen per dergimin ne afat te sistemit te evidencave .

Ndjek problemet e buxhetit duke u bazuar ne ligjin per buxhetin e shtetit dhe ne Udhezimet e Ministries se Finances .

Mban pergjegjesi per zbatimin e buxhetit , shperndarjen e tij , zbatimin e disiplines buxhetore ,masen dhe zerat e buxhetit .

Menaxhimin me kujdes te disiplines financiare teknike te paisjeve e mjeteve dhe te shpenzimeve te ndryshme .

Ploteson urdher –pagesat dhe urdher- shpenzimet , I percjell ato ne Degen e Thesarit .

Pergjigjet direkt per zbatimin e disiplines financiare , ligjshmerise ne administrimin e fondeve per shpenzimet per paga , sigurime shoqerore , shpenzime operative dhe cdo shpenzim tjeter .etj …

 

Kërkesa të vecanta:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë (Fakultetin Ekonomik – Dega Kontabel )

Të ketë njohuri të gjera të politikës, legjislacionit, të proçedurave sipas veprimtarisë që mbulon zyra , njohuri shumë të mira të proçedurave administrative, njohuri shumë të mira profesionale, aftësi për të përcaktuar objektivat dhe prioritetet.

Të ketë aftësi të mira komunikuese, menaxhuese, me gojë e me shkrim, aftësi dalluese në punën në grup.

Të ketë njohuri të mira në nje nga gjuhët e BE-së.

-Dokumentat që duhet të dorëzohen:

Kërkesë me shkrim për aplikim(dy foto pasaporte)

Curriculum vitae ( CV)

Fotokopje e diplomës dhe listës së notave .(ftokopje të noterizuara)

Fotokopje e kartës së identitetit dhe çertifikatë e përbërjes familjare

Dëshmi kualifikimesh, trajnime, kualifikime të lidhura me fushën përkatëse. (fotokopje të noterizuara)

Vlerësim i punës nga punëdhënësi i mëparshëm ( dy të fundit)

Vërtetim nga prokuroria, gjykata dhe komisioni mjeko ligjor për aftësinë për punë

Librezën e punës, librezën e kontributeve.

– Dokumentat do të dorëzohen në Zyren e Burimeve Njerezore me postë.

-Afati i dorëzimit të dokumentave është data__06/04/2016_____

-Data e daljes së rezultateve të vlerësimit paraprak është ____12/04/2016____

-Konkurimi do të zhvillohet në  ambjentet e Këshillit të Qarkut më datën __14/04/2016____

-Njoftimi i rezultateve të konkurimit është më datë  _18/04/2016___

-Kandidatët do të njoftohen me e-mail.

Njoftimi do të realizohet dhe në televizionet lokale për çdo sqarim kontaktoni me Zyra Juridike ., Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin , në Këshillin e Qarkut .

Zyra Juridike e Burimeve Njerezore dhe Maredhenieve me Institucionin. 

Comments are closed.