Ujësjellës dhe Kanalizime

2 Dhjetor 2011, Comments 0
 • Ujesjellës e Kanalizime       86 476 000lekë në 9 objekte ( Rrethi Berat – 6 objekte, Rrethi Skrapar – 3 objekte ), ku veçojme investimet ne objektet :
  • Ndërtim ujësjellësi fshati Karkanjoz, Luadhishte e Rabiake
  • Ndërtim depo uji Kakrukë
  • Ndërtim ujësjellësi Grepckë
  • Ndërtim KUZ Bogove
  • Ndërtim KUZ Kakruke

Disa foto per ilustrim:

Ndertim depo uji fshati Kakruke, Komuna Bogove

 

Ndertim vepra mbrojtese kolektori 700 mm Ujesjellesi Berat

                          

Ndertim ujesjellesi fshati Grepcke, Komuna Qender

                                              

Comments are closed.