5 Shkurt 2015
Comments 0

Konkurim per vend te Lire Pune

5 Shkurt 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, Urdhërit […]


5 Shkurt 2015
Comments 0

Konkurrim per Vend te Lire Pune

5 Shkurt 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.178/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013,”Per Nepunesin Civil” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu […]


10 Nëntor 2014
Comments 0

Njoftim

10 Nëntor 2014, Comments 0

  Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i Nepunësit Civil” Nenit 22,pika 5,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143, datë 12.03.2014, Për proçedurat […]


14 Tetor 2014
Comments 0

Njoftim

14 Tetor 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 “Statusi i Nepunësit Civil” Nenit 20,21,22, të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, Për proçedurat e konkurrimit,të përzgjedhjes,të periudhës së provës,të […]


15 Shtator 2014
Comments 0

Specialist ne Drejtorine e Koordinimit

15 Shtator 2014, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013, neni 22, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të Brendshëm Nr.143 Datë 10/09/2014 Këshilli i Qarkut Berat shpall konkursin […]


Prev page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next page