21 Gusht 2015
Comments 0

NJOFTIM KONKURIMI PËR VEND TË LIRË PUNE

21 Gusht 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil”, neni 22,  Ndryshuar me ligjin nr, 178/2014, datë 18.12.2014,  V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Urdhërit të […]


9 Prill 2015
Comments 0

Njoftim

9 Prill 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, i ndryshuar me 178/2014, “Për Statusin e Nëpunësit Civil” Nenit 26, si dhe në mbështetje të VKM Nr 143, […]


9 Prill 2015
Comments 0

Njoftim

9 Prill 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013, i ndryshuar me 178/2014, “Për Statusin e Nëpunësit Civil” Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, […]


19 Mars 2015
Comments 0

Fitues per Konkurrim

19 Mars 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit Nr.152/2013 i ndryshuar me 178/2014, “Per Nëpunësin Civil”, Nenit 26,si dhe në mbështetje të VKM Nr 143,datë 12.03.2014, “Për procedurat […]


5 Shkurt 2015
Comments 0

Konkurim per vend te Lire Pune

5 Shkurt 2015, Comments 0

Në zbatim të Ligjit 178/2014, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin 152/2013” , neni 26, V.K.M  Nr. 143, datë 12.03.2014, Kreu VII, Urdhërit […]